Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Zasięg sprzedaży a aktywność innowacyjna przemysłu w województwie zachodniopomorskim

Autorzy: Arkadiusz Świadek
Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski

Alicja Majewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: innowacje zasięg sprzedaży przemysł region
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (297-310)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zasadniczym celem opracowania jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez autorów, które skupiają się na analizie wpływu zasięgu sprzedaży na aktywność innowacyjną w ramach zachodniopomorskiego regionalnego systemu przemysłowego. Pośrednim celem realizowanych badań było wskazanie warunków brzegowych w modelowej strukturze regionalnej sieci innowacji. W badaniu uczestniczyły 728 podmioty z województwa zachodniopomorskiego, które wypełniły o odesłały kwestionariusz ankietowy. W analizach wykorzystano modelowanie typu probit (rachunek  prawdopodobieństwa). Jest to efektywne narzędzie badawcze dla wielu statycznych danych przy zmiennej zależnej o charakterze jakościowym. Osiągnięte wyniki dowodzą o istnieniu dużej zależności pomiędzy zasięgiem sprzedaży w przemyśle a działalnością innowacyjną w województwie zachodniopomorskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czemiel-Grzybowska W., Walicka M., Działalność B+R, innowacyjność a eksport przedsiębiorstw, „Ekonomia i Prawo” 2013, Vol. 12, No. 4.
2.Deschamps, J. P,. What is innovation governance? – Definition and scope, www.innovationmanagement.se, 2013.
3.Dzikowski P., Developing the innovation potential of a medium sized family business functioning in a global supply chain, “Management” 2012, Vol. 16, No 1.
4.Garcıa F., Avella I., La influencia de la exportacion sobre los resultados empresariales: analisis de las pymes manufacturers espanolas en el periodo 1990-2002, “Revista Europea de Direccion y Economıa de la Empresa” 2008, Vol. 17(2).
5.Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
6.Mińska-Struzik E., Znaczenie eksportu w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw wysokiej techniki, IX Kongres Ekonomistów Polskich, 2013.
7.Mińska-Struzik E., Learning by Exporting as a Source of Innovation in Asian Companies, w: Innovation Sources of Economies in Eastern Asia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 256, Wrocław 2012.
8.OECD, Tax incentives for research and development, Trends and issues, Paris 2003.
9.OECD, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Paryż 2005.
10.Romer P. M., Endogenous Technological Change, “Journal of Political Economy” 1990, No. 98.
11.Stanisz A., Przystępny kurs statystki. Tom 2, Statsoft, Kraków 2007.
12.Świadek A., Wpływ wielkości przedsiębiorstw na innowacyjność systemu przemysłowego w Polsce, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 1.
13.Tomaszewski M., Brelik A., Wybrane determinanty kształtujące współpracę innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych z jednostkami PAN i szkołami wyższymi na terenie Polski północnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 305, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
14.Tomaszewski M., Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski Zachodniej w latach 2009-2011, „Ekonomia i Prawo” 2013, Vol. 12, No 3.
15.Wagner J., Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data, “The World Economy” 2007, Vol. 30, No. 1.
16.Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1988.