Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Lokalizowanie zasobów wiedzy w otoczeniu dla potrzeb kreowania organizacji wirtualnej

Autorzy: Damian Dziembek
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: organizacja wirtualna lokalizowanie wiedzy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (217-226)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano proces lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej. Na wstępie przybliżono proces kreowania organizacji wirtualnej. Następnie omówiono istotę procesu lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej. W końcowej części artykułu omówiono narzędzie wspomagające proces lokalizowania wiedzy w organizacji wirtualnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rozwój kapitału ludzkiego w województwie zachod-niopomorskim w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy, w: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, Zeszyty Naukowe nr 840, Ekonomiczne Problemy Usług nr 114, WNUS, Szczecin.
2.Chluski A., Dziembek D. (2012), Pozyskiwanie wiedzy w organizacji wirtualnej, w: Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, red.
3.D. Jelonek, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
4.Czaplewski, M. (2010), Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
5.Kuczera K. (2014), Konceptualizacja konstruktu organizacji wirtualnej na potrzeby badań, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
6.Mikuła B. (2006), Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, „E-mentor”, nr 5 (17).
7.Probst G., Raub S., Romhard K. (2004), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.