Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych - wybrane zagadnienia

Autorzy: Stanisław Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Słowa kluczowe: infrastruktura metropolizacja globalizacja rozwój społeczno-ekonomiczny przestrzeń montaż finansowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (237-248)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesny rozwój jednostek przestrzennych jest nacechowany wieloma zjawi¬skami. W najnowszych teoriach zwraca się uwagę na wzrost znaczenia zasobów endogenicznych. Procesy globalizacji przynoszą wzrost znaczenia metropolii. W gospodarce polskiej wszystkie szczeble samorządu terytorialnego starają się stymulować swój rozwój m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury. Problemem jest skromność środków finansowych. Dotychczas środki pochodzące z funduszy unijnych odegrały w tym procesie istotną rolę. Przyszłość jednak będzie wymagała od decydentów jednostek przestrzennych wypracowania nowych postaw wobec procesów rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baumol, WJ,. Nelson, R.R, Wolf, E.N. (1994). Convergence of Productivity. New York:
2.Oxford University Press.
3.Domański, R. (2004). Geografia ekonomiczna, ujęcie dynamiczne. Warszawa: PWN. Gaczek, WM., Gulczyński, W, Komorowski, J., Romanowski, R. (2002). Projekt „Innowacyjna Wielkopolska". Poznań: Materiały na warsztat grupy roboczej WG4, „Wzmacnianie słabiej rozwiniętych części regionu" (maszynopis powielony).
4.Gaczek, W.M. (2003). Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz-Poznań:
5.Oficyna Wydawnicza Branta.
6.Gończak-Kucharczyk, E., Herbat, K., Chmura, K. (1998). Jak władze lokalne mogą wspie¬rać przedsiębiorczość. Warszawa: FISE i PFWMiŚP.
7.Gorzelak, G., Jałowiecki, J. (2000). Konkurencyjność regionów. Studia Regionalnie i Lokalne, 1 (1).
8.Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wy-dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
9.Korenik, S. (2007). Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na progu XXI wieku - wyzwania dla polityki przestrzennej. W: M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna: współczesne wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Korenik, S., Miszczak, K. (2011). Region as a Fundamental Unit in Modern Spatial Eco-nomy. Journal GEOSCAPE - Alternative Approaches to Middle-European Geo-graphy, ISSN: 1802-1115, Vol. 6, Issue 1-2. Published by: Jan Evangelista Purkyne University, Usti nad Labem, [w:]: Czech Republic with a support of Department of Geography, UJEP and VYCERRO UJEP.
11.Krugman, P., Venables, A. (1996). Integration, specialization and adjustment. European Economic Review, 40, April.
12.Kuciński, K., Kudłacz, T., Markowski, T., Ziobrowski, Z. (2002). Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni. Warszawa: Komitet Przestrzen¬nego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, tom CXI.
13.Lisowski, A. (2003). Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa: Uniwersy-tet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
14.Markowski, T., Marszał T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodaro¬wania Kraju PAN.
15.Miszczak, K. (2008). Charakterystyka współczesnego paradygmatu gospodarki prze-strzennej. Wyd. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, „ Gospodarka przestrzenna XI" Bibliote¬ka Regionalisty nr 8 (1/2008), red. S. Korenik i Z. Przybyła, Wrocław.
16.Miszczak, K. (2004). Przestrzenne sieci gospodarcze a zmiany bazy ekonomicznej regionów (na przykładzie Polski). Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, rozprawa doktorska niepublikowana, Wrocław.
17.Miszczak, K. (201 O). Rola klastrów w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich regionów. W: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku. Studia KPZK PAN, t. CXXXI, red. T. Kudłacz, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zago¬spodarowania Kraju PAN.
18.Miszczak, K., Przybyła, Z. (2008). Nowe Paradygmaty Gospodarki Przestrzennej. Biule-tyn, zeszyt nr 236, Warszawa: KPZK PAN.
19.Olechnicka, A. (2000). Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej.
20.Studia Regionalnie i Lokalne, 34 (4).
21.Sieracka-Nowakowska, B. (2011). Transformacja przestrzenna Łodzi przemysłowej w procesie metropolizacji. Studia KPZK, t. CXXXIX. Warszawa: Komitet Prze-strzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
22.Toffler, A., Toffler, H. (1996). Budowa nowej cywilizacji. Poznań: Zysk i S-ka.
23.Wallis, A., (1990). Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.