Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Autorzy: Małgorzata Frańczuk
Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania

Karolina Gałązka
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: OZE inwestycje źródła finansowania sektor MSP
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (121-130)
Klasyfikacja JEL: G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

„Zielone inwestycje" rozumiane jako inwestycje w odnawialne źródła energii, któ­rych efektem jest ochrona środowiska naturalnego, stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Jest to związane z celami, jakie Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok w zakresie ochrony środowi­ska, oraz z wszechstronnie promowanym proekologicznym sposobem życia. Na rynku finansowym pojawia się coraz więcej instrumentów, za pomocą których można finansować „zielone inwestycje". Celem artykułu jest ocena sposobu finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii na pod­stawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubelskiego w latach 2014-2016. Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorcy mają trudności z podejmowaniem decyzji o inwestycji w odnawialne źródło energii, a w dużej mierze poziom planów inwestycyjnych uzależniony jest od dostępnych źródeł ich finansowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Ochrony Środowiska S.A. Pobrane z: https://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kre-dyty-l/kredyty/preferencyjne-kredyty-z-doplatami-wfosigw (13 .03 .2017).
2.Energy and Climate Package -Elements of the Final Compromise Agreed by the European Coun¬cil. The European Council, 17215/08, 12 Dec 2008.
3.Grzywacz, J. (2006). Podstawy bankowości. System bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Warszawa: Difin.
4.GUS (2015). Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w latach 2009-2013. Warszawa. http://gramwzielone.pl/trendy/18333/unijne-dofinansowanie-na-oze-z-regionalnych-programow--operacyjnych (14.03.2017).
5.Lachman, P. (2013). Metodyka obliczania OZE z pomp ciepła zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE. W: Odnawialne źródła energii. Pobrane z: http://instalreporter.pl/ogolna/metodyka-ob-liczenia-oze-z-pomp-ciepla-zgodnie-z-najnowszymi-wytycznymi-ue/ (21.11.2016).
6.Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.
7.Regulamin konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17, Oś priorytetowa 4, Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
8.Rutkowski, A. (2003). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
9.Skowronek-Mielczarek, A. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. War¬szawa: C.H. Beck.
10.Suska-Szczerbicka, M. (2011). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w strategii zrównowa¬żonego rozwoju. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
11.Ustawa z 29.08.1997 - Prawo bankowe. Dz.U. 2015, poz. 128.