Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Analiza porównywalności transakcji w dokumentacji cen transferowych a możliwości jej przeprowadzenia przez przedsiębiorcę

Autorzy: Michał Piechocki
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Rachunkowości i Controllingu
Słowa kluczowe: benchmark ceny transferowe podatki analiza porównywalności
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (211-218)
Klasyfikacja JEL: K34 M21 M41 M42
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu dokonywania ekono­micznej analizy porównywalności transakcji pomiędzy podmiotami niepowiązanymi przez przedsiębiorców. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje ustawowe dotyczące tego obowiązku, obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, są dużym obciążeniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu krytycznej analizy lite­ratury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także doświadczeń własnych autora przy zastosowaniu rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bany, K. (2012). Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych. Warszawa: Lex.
2.Ceny transferowe - dotychczasowe działania i zamiary MF Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov. pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_publisher/6PxF/ content/ceny-transferowe-dotychczasowe-dzialania-i-zamiary-mf/ (5.02.2016).
3.Ceny transferowe - zamierzenia Ministerstwa Finansów na rok 2016. Pobrane z: http://www. mf.gov.pl/de/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/ content/id/5137137 (18.12.2015).
4.Kosieradzki, T., Piekarz, R. (2015). Ceny transferowe: mechanizmy ustalania i zarządzanie ryzy¬kiem. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Malec, E., Roszkowski, D. (2006). Ceny transferowe: jak prawidłowo dokumentować transakcje, by zminimalizować ryzyko podatkowe. Gdańsk: ODDK.
6.Organisation for Economic Co-Operation And Development (2010) Comparibility, Five Compa¬ribility Factors.
7.PricewaterohouseCoopers Sp. z o.o. (2016). Raport w sprawie cen transferowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.09.2009 w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opo¬datkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Dz.U. 2014, poz. 1186.
8.Ustawa z 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. nr 80, poz. 350. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. nr 21, poz. 86.
9.Ustawa z 9.10.2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podat-ku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1932.