Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.127-34
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 127 2017
Wpływ grup zakupowych na efektywność zarządzania wybranymi elementami aktywów i pasywów przedsiębiorstw handlowych

Autorzy: Grzegorz Zimon
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Słowa kluczowe: grupa zakupowa finanse efektywność
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (383-392)
Klasyfikacja JEL: G30 G31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Efektywność zarządzania finansami przedsiębiorstwa ma duży wpływ na popra­wę wyników finansowych i bezpieczeństwo funkcjonowania jednostki na rynku. W każdym przedsiębiorstwie zarządzający powinni regularnie prowadzić kontrolę wykorzystania aktywów i pasywów. W tym celu najczęściej można posługiwać się wstępną analizą finansową i wybranymi wskaźnikami sprawności działania. Celem artykułu było przedstawienie wpływu grup zakupo­wych na efektywność zarządzania wybranymi elementami aktywów i pasywów przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano funkcjonowanie i podział grup zakupowych oraz wskaźniki służące do ich oceny. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych finansowych. Okres badań obejmował lata 2013-2015. Przeprowadzona analiza pozwoliła dopasować odpowiednie strategie dla poszczególnych grup zakupowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bień, W. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
2.Blair, R.D., Durrance, C.P. (2014). Group Purchasing Organizations, Monopsony and Antitrust Policy. Managerial and Decision Economics, 35 (7), 433-443.
3.Bogdanienko, J. (2012). Organizacja i zarządzanie, Warszawa: WWZ.
4.Compton, H.K., Jessop, D. (1989). Dictionary of Purchasing and Supply Management. London:
5.Pitman.
6.Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
7.Warszawa: PWN.
8.Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa:
9.PWE.
10.Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: WWZ. Rutkowski, A. (2007). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
11.Praksth, S. (2009). Group Purchasing Organization - Undisclosed Scandal in the US. Healthcare Industry. New York: Palgrave Macmillian.
12.Sierpińska, M., Wędzki, D. (2005). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. War¬szawa: PWN.
13.Szczęsny, W. (2010). Finanse. Zarys wykładu. Warszawa: Difin.
14.Zimon, G. (2014). Kapitał obrotowy brutto w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oconomica, 2 (300), 319-327.
15.Zimon, G. (2015). Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przed-siębiorstw. W: Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość, polityka makroeko-nomiczna, globalizacja, Polska (s. 284-290). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.