Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji

Autorzy: Andrzej Pawlik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Słowa kluczowe: administracja przedsiębiorstwo innowacje Internet e-administracja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (561-570)

Abstrakt

Gospodarka światowa przechodzi obecnie okres niezwykle gwałtownych przemian, który charakteryzuje: postępująca globalizacja i serwicyzacja gospodarki, przyśpieszenie postępu technicznego, burzliwy rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, zwiększona konkurencja między przedsiębiorstwami, regionami, państwami, a także ludźmi. W gospodarce, w której wiedza zyskuje na wartości, wartość zyskuje też stosowana i rozwijana technologia informacyjno-komunikacyjna, która wzmacnia proces przekazywania informacji, czyli źródło wiedzy. Taką technologią jest właśnie Internet, który wpływa na zmianę sposobów komunikacji międzyludzkiej, pracy i działania przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania insty-tucjonalne, PWE, Warszawa.
2.Białoń L. (red.), (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
3.Bogdanienko J. (2004), Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej, w: J. Bogda-nienko, M. Haffer, W. Popławski (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń.
4.Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
5.Gorzelak G., Olechnicka A. (2003), Innowacyjny potencjał polskich regionów, w: L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Scholar, Warszawa.
6.Janasz W., Kozioł K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
7.Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa–Łódź.
8.Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020 (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
9.Sosnowska A. (2002), Pojęcie konkurencyjności przedsiębiorstw, w: K. Poznańska, A. Sosnowska (red.), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Szkoły Głównej Handlowej, T. LXXII, Warszawa.
10.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013 (2013), GUS, Warszawa.
11.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010–2014 (2014), GUS, Warszawa.
12.Targalski J. (2008), red., Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
13.Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2014 roku (2015), GUS, Warszawa.