Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki

Autorzy: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: bilans transformacji e-kompetencje e-rozwój e-integracja
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (623-632)

Abstrakt

Artykuł stanowi syntetyczny bilans transformacji systemowej w okresie minionych 30 lat w kontekście cyfryzacji i wirtualizacji polskiej gospodarki. Eksponuje porównanie elementarnych danych ilościowych początku transformacji z aktualnymi. Identyfikuje dwa mity transformacji i wskazuje na zagrożenia z nich wynikające.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (wersja z 5.12.2013), Warszawa 2013.
2.Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, wersja 4.0 (z dnia 8.01.2014), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2014.
3.Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
4.Sala J., Tańska H. (2005), Miejsce, ranga i etyka zawodu informatyka w społe-czeństwie informacyjnym, w: Informacja w społeczeństwie XXI wieku, red. M. Ró-szkiewicz, E. Wędrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
5.Sala J., Tańska H. (2008), Kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki elektronicznej, w: Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński, K. Krauze, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
6.Sala J., Tańska H. (2011), Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, red. H. Babis, R. Czaplewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
7.Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2009–2013 (2013), GUS, Warszawa.
8.Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
9.Stiglitz J. (2006), Szalone lata dziewięćdziesiąte, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
10.Targowski A. (1971), Informatyka: klucz do dobrobytu, Państwowy Instytut Wydawni-czy, Warszawa.
11.Winiarski B. (2012) (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.