Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych

Autorzy: Edyta Kulej-Dudek
Politechnika Częstochowska

Klaudia Smoląg
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: kompetencje cyfrowe e-learning technologie informacyjno-komunikacyjne
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (633-642)

Abstrakt

Kształtowanie kompetencji cyfrowych jest podstawą do odpowiedniego funkcjonowania osób w społeczeństwie cyfrowym, w którym dominują rozwiązania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W ramach niniejszego opracowania scharakteryzowano kompetencje cyfrowe. Przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące poziomu kompetencji cyfrowych. Ponadto zaprezentowano e-learning jako formę kształcenia, dzięki której można rozwijać i wzmacniać poziom kompetencji cyfrowych przyszłych pracowników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramowicz W. (2002), Obywatel uczący się, w: Polska w drodze do globalnego społe-czeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Warszawa.
2.Drabik D., Tuszyński H. (2013), Kompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce, http://www.fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=0f5aa713ad85f0eb0206445d95e19543. [dostęp 6.01.2015].
3.Dudek D. (2012), Narzędzia i podstawowe umiejętności w środowisku e-lear-ningowym – analiza i wyniki badań, w: Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
4.Furgoł S., Hojnacki L. (2005), Od dydaktyki instrumentalnej w kierunku pedagogiki ery informacyjnej – dwie synergie, w: Edukacja techniczna i informatyczna: kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia, red. M. Kajdasz-Aouil, A.M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
5.Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna Kraków.
6.Jasiewicz J. (2014), Kompetencje cyfrowe Polaków, http://sdsi.pti.org.pl/index.php/ pol/content/download/1166/5982/file/Jasiewicz%20-%20kompetencje%20 cyfro-we%20Polak%C3%B3w.pdf [dostęp 29.12.2014].
7.Lee B.C., Yoon J.O., Lee I. (2009), Learners’ acceptance of e-learning in South Korea: Theories and results, Computers & Education 53, s. 1320–1329.
8.Polska cyfrowa na lata 2014–2020 (2014), https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/POPC_4_0_8_01_14_ost_10012014.pdf. [dostęp 8.01.2015].
9.Sørebø Ø., Halvari H., Gulli V.F., Kristiansen R. (2009), The role of self-determination theory in explaining teachers’ motivation to continue to use e-learning technology. Computers & Education, 53, s. 1177–1187.
10.Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013 (2013), Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/09/Spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach-2013.pdf [dostęp 16.11.2014].
11.Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014 (2014), Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, https://mac.gov.pl/file/spoleczenstwoinformacyjnewliczbach2014srodeklekkipdf [do-stęp 6.01.2015].
12.www.epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00011&plugin=1 [dostęp 20.01.2015].