Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Komunikowanie wizualne danych pozafinansowych w spółkach sektora energetycznego

Autorzy: Katarzyna Ciach
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Informatyki
Słowa kluczowe: raportowanie informacji niefinansowych wizualizacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (27-35)
Klasyfikacja JEL: D83 M31 P18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie coraz częściej obserwujemy regresję kulturową i zanikanie czytelnic­twa, dlatego dużego znaczenia nabiera komunikacja wizualna, która skuteczniej dociera do od­biorców informacji. Celem artykułu jest przedstawienie praktyk polskich przedsiębiorstw z sekto­ra energetycznego, w zakresie raportowania wizualnego danych niefinansowych, które w coraz większym stopniu stanowią podstawę podejmowania decyzji biznesowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błach, J. (2013). Raportowanie CSR jako element relacji inwestorskich przedsiębiorstwa. W: G.
2.Borys, A. Janusz (red.), Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
3.Cairo, A. (2013). The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication. Berkeley: New Riders;
4.Dudycz, H. (1998). Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębior¬stwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
5.Gregorczyk, D. (2013). Sprawozdawczość finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju.
6.Materiały konferencyjne IX Kongresu Ekonomistów Polskich pt. „Ekonomia dla przy¬szłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych". Warszawa: Polskie Towa¬rzystwo Ekonomiczne.
7.http ://www.ey.com/Publication/vw LU Assets/EY -tomorrows-investment-mles-2-info graphics/ $FILE/EY-tomorrows-investment-mles-2-infographics.pdf (8.02.2017).
8.Kawecki, W. (2010). Od kultury wizualnej do teologii wizualnej. Kultura-Media-Teologia, I (1), 23-31.
9.Raport EY, Tomorrow's investment rules 2.0. New insights on nonfinancial performance from global institutional investors.
10.Raportowanie niefinansowe. Wartość dla spółek i inwestorów (2016). Warszawa. Pobrano z: http://seg.org.pl/sites/segl 3 .message-asp.corn/files/seg_ esg-2016 _www _5 .pdf (8.02.2017).
11.Szadziewska, A (2014). Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawo-zdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw. W: D. Dziawgo, G. Borys (red.), Ra-chunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko. Pra¬ce Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329.
12.Wiśniewska. J. (2015). Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek.
13.W: J. Adamek, J. Zuchewicz, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Rachunkowość. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 396 (2).