Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Wyzwania bezpieczeństwa danych i usług w modelu cloud computing

Autorzy: Artur Rot
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu WydziałZarządzania, Informatyki i Finansów Katedra Systemów Informacyjnych
Słowa kluczowe: cloud computing bezpieczeństwo prywatność uwierzytelnienie
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (125-134)
Klasyfikacja JEL: M15 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cloud computing (CC), jak większość nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT, może dostarczyć organizacjom wiele korzyści, jednak usługi w chmurze nie są calkowicie po­zbawione wad i niosą ze sobą pewne ryzyka. Główne zagrożenia i podatność są związane z obszarami uwierzytelniania, bezpieczeństwa i prywatności danych oraz dostępności i ciągłości dzialania systemu. Wśród tych czynników ryzyka, bezpieczeństwo i prywatność stanowią naj­istotniejszy obszar. Celem artykułu jest zaprezentowanie CC z perspektywy bezpieczeństwa danych i usług, a w szczególności wskazanie najistotniejszych wyzwań stojących przed stosowa­niem tego modelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badger, L., Grance, T., Patt-Corner, R., Voas, J. (2011). Cloud Computing Synopsis and Recom-mendations. NIST Special Publication 800-I 46, US Department of Commerce. Pobrano z: http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800- l 46/Draft-NIST-SP800- l 46. pelf (11.05.2016).
2.Chellapa, K. (1997). Intermediaries in Cloud Computing: A New Computing Paradigm. Dallas, TX: INFORMS Annual Meeting.
3.Dybka, E., Falkowski, D., Gajda, R. i in. (2013). Cloud Computing w sektorze finansowym. Kra¬ków: Wydawnictwo edu-Libri. Pobrane z: zbp.pl/public/repozytoriurn/ dla_ bankow/rady _i_ komitety/technologie_ bankowe/publikacje/Raport_ Cloud_ computing _w _sektorze_finansowym _ 2013-_ z _recenzjarni.pdf (9.12.2016).
4.Fronczak, M. (2013). Zarządzanie ryzykiem w modelu cloud computing- wprowadzenie. Pobrane z: https://www.governica.com/wiadomosc/Zarzadzanie _ryzykiem_ w_ modelu_ cloud_ compu ting_-_wprowadzenie (24.11.2016).
5.Fulmański, P., Wojczyk, S. (2014). Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą oblicze-niową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 34.
6.Gillett, S.E., Kapor, M. (1996). The Self-governing Internet: Coordination by Design, Coordina¬tion and Administration of the Internet. Workshop at Kennedy School of Government, Harvard University.
7.Heiser, J., Nicolett, M. (2008). Gartner Research, Assessing the Security Risks of Cloud Compu¬ting. Pobrano z: http://s3.amazonaws.com/acadernia.edu.documents /33355553/Gartner_ Security _Risks_of_ Cloud.pelf (22.08.2016).
8.IBM SmartCloud (2014). Pobrano z: www-05.ibm.corn/pl/cloud/ (30.09.2015).
9.Kuc, M.E., Niemczyk, W. (2013). Rynek usług cloud computing - współczesne wyzwania, za-grożenia, trendy, perspektywy. Zarządzanie i Finanse, III, 391-410.
10.Landon, K.C., Landon, J.P. (2010). Management Information Systems. Managing the Digital Firm, 11 th ed., Pearson.
11.Mell, P., Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing, NIST Special Publication 800-I45, US. Dept. of Commerce. Pobrano z: nvlpubs.nist.gov /nistpubs/Legacy /SP/nistspecialpublication800- l 45. pelf (12.06.2016).
12.Pałka, D., Zaskórski, W., Zaskórski, P. (2013). Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, 9 (7).
13.Rot, A (2008). Oprogramowanie dostarczane jako usługa - model SaaS. Stan obecny, perspek¬tywy rozwoju oraz przykłady rozwiązań. Informatyka Ekonomiczna, I2.
14.Rot, A, Sobińska, M. (2013). IT security threats in cloud computing sourcing model.
15.W: M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (red.), Proceedings of the 20I3 Federated Conference on Computer Science and Information. Kraków: PTI. Pobrano z: https://fedcsis.org/proceedings/2013/pliks/fedcsis.pelf (28.10.2016).
16.Vaquero, L.M., Rodero-Merino, L., Caceres, J., Lindner, M. (2008). A break in the clouds: to¬wards a cloud definition. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39 (1), 50- 55.