Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Koncepcja internetowej platformy wymiany wiedzy dla menedżerów atrakcji turystycznych

Autorzy: Jakub Swacha
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: zarządzanie atrakcjami turystycznymi dzielenie się wiedzą platforma wiki
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (145-152)
Klasyfikacja JEL: D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule opisano koncepcję opartej na technologii wiki platformy internetowej, mającej służyć wymianie wiedzy pomiędzy menedżerami różnych atrakcji turystycznych oraz między ekspertami dziedzinowymi (z instytucji badawczych, edukacyjnych i doradczych) a tymi menedżerami, a także ułatwiać kontakt z dostawcami specjalizującymi się w określonych nowych technologiach. Proponowana platforma zostanie zrealizowana w ramach projektu międzynarodo­wego BalticMuseums: Love IT!
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baglieri, D„ Consoli, R. (2009). Collaborative innovation in tourism: managing virtual communi¬ties. The TQM Journal, 21 (4), 353-364.
2.Braun, P„ Rollick, M. (2006). Tourism skills delivery: sharing tourism knowledge online. Educa¬tion + Training, 48 (8/9), 693- 703.
3.Cooper, C. (2006). Knowledge management and tourism. Annals o/Tourism Research, 33 (1), 47--64. Dwyer, L., Edwards, D„ Mistilis, N„ Roman, C„ Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism Management, 30 (1), 63-74.
4.Hamburg, I., Marin, M. (2010). Facilitating Knowledge Transfer to Drive Innovation in SMEs.
5.W: R.J. Howlett (red.), Innovation through Knowledge Transfer (s. 167-177). Ber-lin/Heidelberg: Springer-Verlag.
6.Hoegh-Guldberg, O„ Fuglsang, L. (2015). Towards a Multi-level Framework of Collaborative Innovation in Tourism. W: J. Sundbo, L. Fuglsang, F. Sorensen, N. Balsbv (red.), Pro-ceedings: The 25th Annual RESER Conference "Innovative Services in the 21st Century" (s. 364-383). Roskilde: Roskilde Universitet.
7.Kachniewska, M. (2012). Internetowe platformy upowszechniania wiedzy jako narzędzie popra¬wy konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych. W: M. Morawski (red.), Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej (s. 13-34). Wro¬cław: A WF we Wrocławiu.
8.Kankanhalli, A., Tan, B.C.Y., Wei, K.K. (2005). Contributing knowledge to electronic knowledge respositories: an empirical investigation. MIS Quarterly, 29 (1), 113-145.
9.Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Prokse¬nia.
10.Kuczera K. (2009). Społeczności klientów jako narzędzie wzrostu konkurencyjności. W: Rokita J., Czakon W„ Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywistyczne kierunki badań w za-rządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach, s. 203-208.
11.Liburd, J.J., Christensen, I.-M.F. (2013). Using Web 2.0 in higher tourism education. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 12 (1), 99-108.
12.Muszyńska, K. (2011). Organizacja komunikacji w zespole projektowym z wykorzystaniem oprogramowania Wiki. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 56, 139-149.
13.Muszyńska, K., Drążek, Z., Swacha, J. (2012). Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jako przyklad wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego mchu turystyczne¬go. Ekonomiczne Problemy Usług, 85, 71-82.
14.Nowacki, M. (2010). Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści i zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu. Turyzm, 20 (1), 29-36.
15.Shaw, G., Williams, A.M. (2009). Knowledge Transfer and Management in Tourism Organisa¬tions: an emerging research agenda. Tourism Management, 30 (3), 325-335.
16.Swacha, J. (2016). Wspomaganie transferu wiedzy w muzeach oceanograficznych. W: Z. Drążek (red.), Zarządzanie zasobami cyfrowymi w muzeach oceanograficznych (s. 103-119). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Swacha, J., Muszyńska, K., Drążek, Z. (2013). Development process framework for software based on open source components: key concepts. Studies & Proceedings of Polish Asso¬ciation for Knowledge Management, 65, 84-94.
18.Swacha, J., Muszyńska, K., Komorowski, T., Drążek, Z. (2011). Development and maintenance of a multi-lingual e-Tourism website on the example of BalticMuseums 2.0 Online Information Platform. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3, 237-246.
19.Thomas, R. (2012). Business elites, universities and knowledge transfer in tourism. Tourism Management, 33 (3), 553-561.
20.Wikipedia (2016). Comparison of wiki software. Pobrane z: https://en.wikipedia.org/wiki/Com parison _of_ wiki_software (21.01.2017).