Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-33
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych

Autorzy: Grzegorz Dydkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Transportu

Barbara Kos
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii Katedra Transportu
Słowa kluczowe: finanse publiczne utrzymanie systemów IT wdrażanie umowy systemy IT
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (327-337)
Klasyfikacja JEL: H57 K12 L86 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W praktyce jednostek publicznych dużym problemem jest prowadzenie otwartych konkurencyjnych postępowań na usługi związane z administrowaniem, serwisowaniem, utrzyma­niem i rozwojem systemów informatycznych. Z różnych przyczyn występuje bowiem duże uza­leżnienie się od dostawców tych systemów. W artykule przedstawiono zasady, którymi zamawia­jący powinien się kierować, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia się od dostawcy systemu infor­matycznego i które też umożliwią zamawianie usług w otwartych konkurencyjnych trybach za­mówień publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specy¬fiki projektów informatycznych 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, praca zbiorowa, „Projekt Systemowy dla wspierania dzialań w zakresie bu¬dowy elektronicznej administracji nr POIG.07.01.00-00-001/08". Pobrane z: https://www.uzp.gov.pl/ _ data/assets/pdf _file/001
2.6/24244/ Analiza_dobrych _praktyk_ w_ zakresie_realizacji_umow _IT.pdf (20.12.2017).
3.Barczak, A, Florek, J., Sydoruk, T. (2006). Projektowanie zintegrowanych systemów informa¬tycznych zarządzania. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
4.Dydkowski, G., Kos, B. (2015). Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycz-nych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 73-81.
5.Dydkowski, G., Urbanek, A (2016). The implementation, maintenance and development of IT systems: selected problems of designing contracts. Archives of Transport System Telema¬ties, 9 (3), 9-15.
6.Januszewski, A (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1. Zintegro¬wane systemy transakcyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Kisielnicki, J. (2013). Systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Placet.
8.Kos, B. (2013). Rozwój e-administracji w lokalnym i regionalnym transporcie zbiorowym na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń¬skiego, 763. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 147-159.
9.Koszląjda, T. (2001). Estymacja projektów informatycznych, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, 7 Konferencja PLOUG, Zakopane. Pobrane z: http://www.ploug.org.pl/? page_id=l860 (20.12.2016).
10.Olszak, C., Ziemba, E. (red.) (2007). Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa:
11.Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Parys, T. (2012). Ryzyko w projektach wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycz¬nych - próba klasyfikacji pod katem barier i działań nim obarczonych. Problemy Zarzą¬dzania, JO (3), 41-53.
13.Radomska-Zalas, A (2014). Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach infor-matycznych. Praca doktorska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
14.Szyjewski, Z. (2004). Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Warszawa: Placet. Urząd Zamówień Publicznych (2009). Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatycz¬ne. Rekomendacje. Warszawa.
15.U stawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. 2013 r., poz. 168 z późn. zm.
16.Ustawazdnia23kwietnia1964rokuKodeks cywilny, Dz.U. z 1964r., nr 16, poz. 93 zpóźn. zm. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.
17.Grzegorz Dydkowski, Barbara Kos
18.337
19.zm.
20.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.
21.Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks kamy, Dz.U. z 1997 r., poz. 88 z późn. zm.