Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rynek pracy osób młodych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego w perspektywie finansowej 2014-2020

Autorzy: Karolina Drela
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: fundusze UE rynek pracy bezrobocie młodzi województwo zachodniopomorskie
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (89-102)
Klasyfikacja JEL: J08 J13 J14 J64 E22 E24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Osoby młode należą do grup defaworyzowanych na rynku pracy, dlatego wsparcie tych grup wyrasta z tradycji walki o równość oraz rozwój cywilizacyjny. Celem artykułu jest więc przedstawienie sytuacji osób młodych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zachodniopomorskiego, oraz próba określenia wpływu funduszy europejskich na rynek pracy osób młodych w tymże województwie. Na wstępie scharakteryzowano rynek pracy osób młodych w województwie zachodniopomorskim. Dla lepszego zobrazowania posłużono się współczynnikiem aktywności zawodowej, wskaźnikiem zatrudnienia i stopą bezrobocia. Przedmiotem kolejnej części były fundusze Unii Europejskiej przeznaczone dla osób młodych na przykładzie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie zachodniopomorskim. Przedstawiono pod¬działania zrealizowane do tej pory w tym programie. Część końcową stanowią ważniejsze wnioski wynikające z rozważań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drela, K. (2016). Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 123-136.
2.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (2017). Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2016 roku. Warszawa: Departament Rynku Pracy, Wydział Analiz i Statystyki.
3.Podnieś swoje kompetencje, znajdź pracę, załóż własną firmę. Pobrano z: https://www.funduszeeu-ropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/podnies-swoje-kompetencje-znajdz-prace-zaloz-wlasna--firme (27.06.2017).
4.Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską. Pobrano z: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/program-wiedza-edukacja-roz-woj-2014-2020-zatwierdzony-przez-komisje-europejska (2014).
5.Przewoda, A. (2017). Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za 2016 rok. Szczecin: WUP, materiały prezentowane dla Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy WZ.
6.Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2016, poz. 645, z późn. zm.
7.WUP (2016). Stan wdrażania PO WER. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim. Pobrano z: https://www.wup.pl/pl/fun-dusze-europej skie/pro gram-wiedza-edukacja -ro zwoj-20 14-20 20 I stan-wdraania -po-wer (27.06.2017).
8.WUP (2017). Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku. Pobrano z: https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/statystyka-badania-i-analiza/analizy-i-opracowania/2016-rok (27.06.2017).
9.Zasady ubiegania się o dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie programów specjalnych w 2012 r. skierowanych do osób do 30. roku życia (2012). Zalącznik nr III do Programu „Młodzi na rynku pracy", Warszawa: MPiPS.