Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Zarządzanie finansami gospodarstw domowych oraz jednostek sektora finansów publicznych - podobieństwa i różnice

Autorzy: Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług

Rafał Koczkodaj
Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: gospodarstwa domowe jednostki samorządu terytorialnego zarządzanie finansami problemy zadlużania i dlugu
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (103-115)
Klasyfikacja JEL: D19 G39 H63 H70
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne sposoby, zasady i metody zarządzania finansami w sektorze gospodarstw domowych oraz w jednostkach sektora finansów publicznych. Uwaga została skupiona na wskazaniu podobieństw i różnic, które występują pomiędzy nimi oraz sposobach ułatwiających efektywne zarządzanie finansami w obu analizowanych sektorach. Zastosowane w opracowaniu metody badawcze to głównie studia literaturowe oraz analiza statystyczna na podstawie raportów kwartalnych Biura Informacji Kredytowej oraz danych Ministerstwa Finansów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogacka-Kisiel, E. (red.). (2011). Usługi finansowe w zarządzaniufinansami gospodarstw domo¬wych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
2.Brzozowska, K„ Gorzałczyńska-Koczkodaj, M„ Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013). Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
3.Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Flejterski, S„ Świecka, B. (red.). (2009). Elementy finansów i bankowości. Warszawa: CeDeWu. Jastrzębska, M. (1998). Podstawy zarządzania finansami gminy. Samorząd Terytorialny, 3. Kożuch, A. (2008). Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 65.
5.Kożuch, B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
6.Lubińska, T. (red.) (2011). Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorial¬nego. Warszawa: Difin.
7.Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samo¬rządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
8.Raczkowski, K. (red.) (2015). Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Wolters Kluwer Bussines.
9.Sochacka-Krysiak, H. (red.) (2006). Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: SGH. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. m60, poz. 535 z późn. zm. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm. Waliszewski K. (red.) (2017). Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków pośredników i doradców finansowych. Warszawa: CeDeWu.
10.Wojciechowski, E. (2012). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin. Wyszkowska-Kaniewska, O„ Dębniewska, M. (2011). Doradztwo w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 25.
11.Ziółkowski, M„ Goleń, M. (2003). Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. W: H. Sochacka--Krysiak (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.