Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Ryzyko w jednostkach samorządu terytorialnego jako element kontroli zarządczej

Autorzy: Beata Sadowska
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: ryzyko rejestr ryzyka samorząd terytorialny kontrola zarządcza
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:15 (229-243)
Klasyfikacja JEL: D81 H83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zjawisko niepewności i ryzyka towarzyszy wszystkim działaniom i procesom podejmowanym przez człowieka od początku istnienia cywilizacji. Zagadnienia dotyczące ryzyka stanowią przedmiot szczegółowych badań naukowych. W jednostkach samorządu terytorialnego problematyka występowania ryzyka szczególnie widoczna jest w zakresie dysponowania środkami publicznymi oraz efektywnym i skutecznym realizowaniu zadań publicznych. Ryzyko stanowi element kontroli zarządczej w sektorze publicznym. Celem badawczym pracy jest klasyfikacja ryzyka, określenie procedur i polityki zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego W toku prac badawczych wykorzystano takie metody i techniki eksploracji, jak: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metoda opisowa, analiza aktów prawa wewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, J. (2005). Samorząd terytorialny jako forma władzy publicznej. W: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora".
2.Gawroński, H. (2011). Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. W: W. Goldau, I. Seredocha (red.), Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Współczesne zarządzanie - uwarunkowania, kierunki rozwoju, perspektywy. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.
3.Jastrzębska, M. (2012). Polityka zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego -zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 727. Ekonomiczne Problemy Usług, JOO, 93-104.
4.Kańduła, S., Przybylska, J. (2008). Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
5.Kisiel, W. (2003). Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
6.Kogut-Jaworska, M. (2008). Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Warszawa: CeDeWu.
7.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, ze sprost. i zm.
8.Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2002). Finanse samorządu terytorialnego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
9.Kujawa, M. (2010). Kontrola zarządcza i rola audytu wewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej. W: J. Przybylska (red.), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym. Warszawa:
10.CeDeWu.
11.Misterek, W. (2008). Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samo¬rządu terytorialnego. Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o. Warszawa: Difin.
12.Olejniczak-Szałowska, E. (2000). Formy demokracji bezpośredniej w polskim modelu samorządu terytorialnego (zagadnienia wybrane). W: S. Dolata (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 1. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
13.Ronka-Chmielowiec, W. (red.) (2000). Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Wrocław:
14.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
15.Szaja, M. (2014). Współpraca międzygminna w zakresie kształtowania polityk przestrzennych gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 841. Ekonomiczne Problemy Usług, 115.
16.Szypliński, M. (2006). Organizacja, zadanie i funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora".
17.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. nr 16, poz. 95.
18.Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M. (2011). Rachunkowość budżetowa. Warszawa: Wolters Kluwer Sp. z o.o.
19.Załącznik do zarządzenia nr 2608/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 lipca 2012 r.
20.Załącznik nr 1 do procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Pobrane z: www.bip.radom.pl (18.05.2017).
21.Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2016 Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem. Pobrane z: www. bip.aleksandrowkujawski.pl (18.05.2017).
22.Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 28 maja 2013 r. Pobrane z: www.bip.chynow. pl (18.05.2017).
23.Zioło, M. (2011). Ryzyko w działalności podmiotów publicznych w proces zarządzania nim.
24.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 682. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 306-317.