Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-23
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Możliwości finansowania działalności inwestycyjnej przez gminy województwa podkarpackiego

Autorzy: Jolanta Zawora
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Paweł Zawora
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: inwestycje gminy finansowanie wskaźniki
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (279-292)
Klasyfikacja JEL: H71 H76
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest ocena możliwości finansowania inwestycji przez samorządy gminne województwa podkarpackiego, a także ukazanie ich sytuacji na tle pozostałych polskich gmin. Zakres czasowy analizy objął lata 2012-2014. W opracowaniu, poza zastosowaniem analizy wskaźnikowej, oparto się na wielowymiarowej analizie porównawczej, wykorzystując w ocenie gmin miernik syntetyczny. Wartość syntetycznego miernika możliwości inwestycyjnych nie róż¬nicowała znacząco gmin według typów, wskazując jednak na najlepszą sytuację gmin miejskich. Do gmin o najniższych możliwościach rozwojowych należały przede wszystkim gminy wiejskie. Charakteryzowała je niska samodzielność finansowa oraz niewielka zdolność do finansowania inwestycji, zarówno ze środków własnych, jak również źródeł zewnętrznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych (BDL) (2017). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/ temat (25.05.2017).
2.Bieniasz, A., Gołaś, Z„ Łuczak, A. (2013). Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finan-sowej gmin w Polsce w 2010 roku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 70 (126), 25-42.
3.Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M„ Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013).
4.Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
5.Dylewski, M. (2010). Wpływ spowolnienia gospodarczego na zdolność inwestycyjną JST.
6.Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 112.
7.Galiński, P. (2014). Możliwości finansowania inwestycji przez gminy w Polsce w latach 2010- 2012. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 71-82.
8.Gonet, W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin. Kornberger-Sokołowska, E. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa:
9.LexisNexis.
10.Łukomska-Szarek, J. (2015). Ocena działalności inwestycyjnej gmin w województwie ślą¬skim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), 495-508.
11.Rosa, A. (2011). Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez JST w Polsce. W: J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 167, 367.
12.Sierak, J., Górniak, R. (2011). Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
13.Sobczyk, A. (2010). Rozwój lokalny - wybrane problemy finansowania. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 81, 125-136.
14.Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE.
15.U stawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm. U stawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm. Wiśniewski, M. (2011). Ocena zdolności kredytowej gminy. Warszawa: Difin.
16.Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 (2017). Ministerstwo Finansów. Pobrane z: www.finanse.mf.gov.pl (25.05.2017).
17.Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
18.Zawora, J. (2014). Samodzielność finansowa gmin w świetle uwarunkowań prawnych i samorzą-dowych wydatków inwestycyjnych. Finanse Komunalne, IO, 22-33.
19.Zioło, M. (2011). Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i deter-minanty ich doboru. Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, IO, 289-298.