Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-16
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Ewa Kowalewska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: samorząd terytorialny bank obsługa bankowa rachunki bankowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (197-206)
Klasyfikacja JEL: K23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednostki samorządu terytorialnego realizują ważne zadania ukierunkowane przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej. Realizując tak szeroki wachlarz zadań, jednostki samorządu terytorialnego niejednokrotnie dysponują zbyt ograniczonymi środkami finansowymi. Dzięki regulacjom prawnym mogą one korzystać z dostępnych na rynku finansowym instrumentów finansowych, z pewnymi ograniczeniami i z zastosowaniem metod ostrożniościowych. Do najczęściej wykorzystywanych instrumentów finansowych zaliczyć należy kredyty i pożyczki bankowe. Ponadto w ramach współpracy z bankami jednostki samorządu terytorialnego korzystają z innych oferowanych im usług bankowych, przede wszystkim banki prowadzą ich rachunki bankowe. Zgodnie z wolą ustawodawcy bank, który taką obsługę zapewnia, wybierany jest w myśl zasad uregulowanych prawem zamówień publicznych. Do usług świadczonych przez banki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć można także udzielanie gwarancji bankowych i wykonywanie przez bank czynności zleconych w zakresie emisji samorządowych papierów wartościowych. Podstawowym celem niniejszego opracowania była analiza ustawodawstwa w zakresie regulacji odnoszących się do szeroko rozumianego zakresu bankowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie cech charakterystycznych tej obsługi. Podstawową metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy była metoda analityczna. Analizie poddano ustawodawstwo oraz dorobek literatury.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Doll, R., Pietraszewski, M., Stawicki, B. (2000). Finanse. Poznań: Wydawnictwo eMPI.
2.Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2008). Banki komercyjne i spółdzielcze. W: B. Filipak, S. Flejterski (red.). Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego (s. 85–88). Warszawa: CeDeWu.
3.Granecki, P. (2012). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
4.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
5.Kosikowski, C. (2011). Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
6.Leńczuk, J. (2014). Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W: P. Smoleń (red.). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (s. 1199–1230 ). Warszawa: C.H. Beck.
7.Lipiec-Warzecha, L. (2011). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Srokosz, W. (2009). Czynności bankowe jako instytucja prawa bankowego. W: E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe (s. 189–240). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
9.Srokosz, W. (2012). Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Finanse Komunalne, 5, 32–39.
10.Trykozko, R. (2010). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: TEXPRESS.
11.Ustawa z 23.04.1964. Kodeks cywilny. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 1025.
12.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 994 ze zm.
13.Ustawa z 29.08.1997. Prawo bankowe. Tekst jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 62 ze zm.
14.Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 995.
15.Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie województwa. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 913.
16.Ustawa z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 847 ze zm.
17.Ustawa z 29.01.2004. Prawo zamówień publicznych. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 1579 ze zm.
18.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.
19.Ustawa z 15.01.2015 o obligacjach. Tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 483.
20.Wójtowicz, W. (red.) (2017). Zarys finansów publicznych i prawa finansowego. Warszawa: Wolters Kluwer.
21.Zachorowska, A., Wójcik-Mazur, A. (red.) (2006). Funkcjonowanie banków komercyjnych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
22.Zdebel, M. (2005). Obsługa bankowa jednostek samorządu terytorialnego. W: L. Patrzałek (red.), Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane (s. 379–390). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.