Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Zwrotne instrumenty zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Ewa Rogowska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego limity zadłużenia źródła finansowania
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (273-286)
Klasyfikacja JEL: H63 H72
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednostki samorządu terytorialnego, realizując swoje zadania, wykorzystują różne zwrotne źródła finansowania. Wynika to z niedostosowania źródeł dochodów do zakresu realizowanych przedsięwzięć, a także z podejmowania zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych. Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania finansowe w postaci kredytów bankowych, pożyczek lub emitować obligacje komunalne. Wybór właściwego źródła finansowania zależy od wielu czynników i powinien być poprzedzony dokładną analizą ekonomiczną. Limity zadłużenia obowiązujące w jednostkach samorządu terytorialnego są ściśle określone przepisami prawa. Celem artykułu jest przedstawienie zewnętrznych, obcych źródeł finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz identyfikacja czynników determinujących wybór instrumentu finansowego i wielkość zadłużenia
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borodo, A. (2008). Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy. Warszawa: LexisNexis Polska.
2.Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
3.Gonet, W. (2007). Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
4.Jastrzębska, M. (2009). Wybór instrumentu zwrotnego finansowania w celu realizacji inwestycji samorządowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 31 (2), 45–46.
5.Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Kopańska, A. (2003). Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
7.Kosek-Wojnar, M., Surówka, K. (2007). Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Krzemińska, A. (2011). Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle limitów zadłużenia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 36, 173–185.
9.Łękawa, Z. (2011). Zadłużenie gmin województwa dolnośląskiego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 167, 183–194.
10.Majszczyk, H. (2010). Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 8008 w sprawie zmian sposobu obliczania wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/ main/04DE86E3 (23.06.2012).
11.Patrzałek, L. (2010). Kryteria wyboru i uwarunkowania wykorzystania zwrotnych źródeł finansowania jednostki samorządu terytorialnego. W: L. Patrzałek (red.), Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane (s. 210–213). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
12.Piotrowska-Marczak, K. (2011). Zagrożenia rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – aspekt finansowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 76, 191–202.
13.Poniatowicz, M. (2005). Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
14.Projekt (2018). Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustawach wraz z uzasadnieniem i OSR. Pobrane z: http://www.sgipw.wlkp.pl/wp-content/ uploads/2018/05/MIN-SEK-ST0105.28-09.50.45.94123.pdf (10.06.2018).
15.Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
16.Sierak, J. (2010). Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce. Warszawa: SGH – Oficyna Wydawnicza.
17.Sierak, J. (2011). Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu. W: S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu (s. 387–388). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
18.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
19.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
20.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
21.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
22.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
23.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
24.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
25.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
26.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
27.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
28.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
29.Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: www.mf.gov.pl (4.06.2018).
30.Surówka, K. (2013). Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE.
31.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
32.Walczak, P. (2015). Relacja spłaty zobowiązań i relacja części operacyjnej budżetu. W: P. Walczak (red.), Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi (s. 198–206). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
33.Walczak, P. (2017). Uchwała budżetowa. W: P. Walczak (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządowych (s. 730). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
34.Zioło, M. (2011). Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru. Zeszyty Naukowe PTE, 10, 283–298.
35.Zioło, M. (2012). Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 46 (4), 913–923.