Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-28
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Przychody zwrotne i ich przeznaczenie w JST województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017

Autorzy: Jolanta Włodarek
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego przychody zwrotne ocena sytuacji finansowej
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (345-357)
Klasyfikacja JEL: H72 H74 H76
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednostki samorządu terytorialnego, realizując w latach 2014–2017 projekty inwestycyjne z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zmuszone były zapewnić część własną środków pieniężnych. Najczęściej finansowanie własne polegało na zaciąganiu zobowiązań dłużnych. Celem artykułu jest ocena rzeczywistych potrzeb zaciągania zwrotnych źródeł finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w latach 2014–2017
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauer, H. (1980). Grenzen der kommunalen Verschuldung, Linz. W: A. Borodo (2010). Polskie prawo finansowe, zarys ogólny (s. 15–18). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
2.Bień, W. (1997). Rynek papierów wartościowych. Warszawa: Difin.
3.Borodo, A. (2011). System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”.
4.Buchanan, J.M., Musgrave, R.A. (2005). Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
5.Czempas, J. (2010). Ryzyko w działalności inwestycyjnej gmin. Niezgodność planów z wykonaniem inwestycji w gminach i powiatach województwa śląskiego (2004–2009). Finanse Komunalne, 9, 18–35.
6.Dębski, W. (2010). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Faerber, E. (1996). Wszystko o obligacjach. Warszawa: Wydawnictwo WIG-PRESS.
8.Halasz, A. (2016). Zakres pojęciowy definicji papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przykład błędnej definicji legalnej. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2 (4), 69–82.
9.Jajuga, K., Jajuga, T. (2011). Inwestycje – instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Jaworski, W., Zawadzka, Z. (red.) (2001). Bankowość. Podręcznik akademicki. Warszawa: Poltext.
11.Kańduła, S. (2003). Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
12.Kopańska, A. (2003). Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
13.Krajowa Rada RIO (2014). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty. Łódź. Pobrane z: www.rio.gov.pl/modules/Uploader/ upload/zadluzenie_jst_przestrzeganie_ustawowych_limitow_ zadluzenia_i_jego_splaty_ publ_082014.pdf (31.08.2016).
14.Łaski, K., Osiatyński, J. (2013). Konsolidacja finansów publicznych a kryzys strefy euro. Ekonomista, 1, 23.
15.Miaskowska-Daszkiewicz, K., Szmulika, B. (red.) (2010). Encyklopedia samorządu terytorialnego. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
16.Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
17.RIO Szczecin (2014–2017). Wykonanie budżetów JST w latach 2014–2017. Pobrane z: www.szczecin.rio.gov.pl/?c=709 (24–28.06.2018).
18.Szewczuk, A. (2008). Mierzenie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. W: L. Patrzałek (red.), Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego (s. 213–226). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
19.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz. U. 2017, poz. 2077 ze zm.
20.Wajda, P. (2011). Efektywność informacyjna rynku giełdowego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.