Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 37 2018
Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej
(The impact of the 2008 economic crisis on the furniture sector in Poland and Italy and factors of firms’ adaptation to the market situation.)

Authors: Wojciech Dyba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: adaptation Kępno furniture cluster economic crisis Livenza furniture cluster furniture sector
Year of publication:2018
Page range:15 (25-39)
Klasyfikacja JEL: L19 L20 L21 L25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The 2008 economic crisis had a mild and temporary negative impact on the production and turnovers in the furniture sector in Poland, much more significant, negative effects were observed in Italy. Surveys among furniture firms in Kępno and Livenza furniture clusters allowed to state that relatively easier adaptation of Polish firms to the market situation during and after the crisis was connected with the fact that most domestic manufacturers take advantage of the price factor, while Italian firms did not resign from the offer customisation and exclusive design – which made their products too expensive for consumers under downturn.
Download file

Article file

Bibliography

1.Blackenburg, S., Palma, J.G. (2009). Introduction: the Global Financial Crisis. Cambridge Journal of Economics, 4 (33), 531–538.
2.Brémond, J., Couet, J-F., Salort, M.-M. (2005). Kompendium wiedzy o ekonomii. Warszawa: PWN.
3.Buciuni, G., Corò, G., Micelli, S. (2014). Rethinking the Role of Manufacturing in Global Value Chains: An International Comparative Study in the Furniture Industry. Industrial and Corporate Change, 4 (23), 967–996.
4.Dyba, W. (2017). Klastry meblarskie w Swarzędzu i Kępnie – ścieżki rozwoju i przepływy wiedzy. Polityka Regionalna i Rozwój Regionalny, 40, 53–73.
5.Jabłońska, A. (2005). Cykl koniunkturalny. W: R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii (s. 372–389). Warszawa: PWN.
6.Kasperkiewicz, W. (2009). Obecny kryzys finansowy – przyczyny i terapia. W: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki (s. 33–44). Warszawa: CeDeWu.
7.Misala, J. (2009). Globalne kryzysy gospodarcze i procesy dostosowawcze w gospodarce światowej – współczesne implikacje dla Polski. W: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki (s. 13–32). Warszawa: CeDeWu.
8.Polskie meble – raport branżowy (2016). Warszawa: Biuro Ekspertyz Banku Pekao S.A.
9.Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.
10.Rachwał, T. (2014). Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 148–163.
11.Radomska, E. (2013). Globalny kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, skutki. Zeszyty Naukowe POU. Zarządzanie Zmianami, 2–3, 1–21.
12.Ramskogler, P. (2015). Tracing the Origins of the Financial Crisis. OECD Journal: Financial Market Trends, 2, 47–61.
13.Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
14.Stryjakiewicz, T. (2001). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 13–27.
15.Szypulska, A. (2018). Scenariusz dla eksportu. Pobrane z: meble.pl (1.09.2018).
16.Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.
17.Zioło, Z. (2014). Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 9–37.