Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 37 2018
Propozycja przestrzennej metodyki oceny obciążenia przestrzeni miejskiej reklamą zewnętrzną na przykładzie miasta Polic
(The methodology proposition of spatial assessment of outdoor advertising in urban space on example of Police city)

Authors: Michał Kupiec
Uniwersytet Szczeciński

Sara Bręcz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Keywords: visual pollution urban space urban landscape assessment methods outdoor advertising
Year of publication:2018
Page range:15 (85-99)
Klasyfikacja JEL: C83 M37 Z18
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Outdoor advertisements dominated the centers of modern cities, influencing the recipient through the form, size and manner of communication. Advertisements generate visual impact and affect spatial order, thus causing the need to develop tools that allow cities to assess their impact. An important role in this matter is played by visual analyzes, the vast majority of which are based on qualitative methods and have a linear character. The paper presents a variant of the visual assessment method of urban area, based not only on subjective impressions, but also on the quantitative data obtained as a result of measurements of the number of carriers. The analysis of the load was carried out on the basis of a set of research points arranged in 200-meter intervals on the street network of the city of Police, which is characterized by the dominance of multi-family buildings with an open character. The proposed research method enabled the assessment of the impact of advertising media on the composition and the reception of urban space, and the collected results enabled visualization of the spatial distribution of load by outdoor advertising, creating a comprehensive picture of the city’s aesthetics.
Download file

Article file

Bibliography

1.Asanowicz, A. (1988). Percepcja jako czynnik kształtujący formę architektoniczną. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
2.Bajerowski, T. (1991). Ocena, ochrona i kształtowanie krajobrazu wiejskiego, jako składnik programowania prac urządzeniowo-rolnych. Praca doktorska, nieopublikowana. Olsztyn.
3.Balon, J. (2011). Wyróżnianie atrybutów atrakcyjności krajobrazu jako metoda oceny obszarów cennych przyrodniczo. Architektura. Czasopismo Techniczne, 17 (108), 213–227.
4.Bręcz, S. (2016). Społeczne uwarunkowania rewitalizacji spolaryzowanej społeczności Polic. W: J. Skwronek, Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych (s. 307– 317). T. 8. Katowice, Lędziny: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego.
5.Daniel, T.C., Boster, R. (1976). Measuring Landscape Esthetics: The Scenic Beauty Estimation Method. USD A Forest Service Research Paper INT-167. Fort Collins: Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station.
6.Litwin, U., Bacior, S., Piech, I. (2009). Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu. Pobrane z: http://vlp.com.ua/files/02_72.pdf (1.12.2015).
7.Liwak, A. (2006). Historia reklamy, czyli jak to było na początku. Pobrane z: http://obserwator. come.uw.edu.pl/Reklama-historia_-_Agnieszka_Liwak-popr.pdf (6.11.2015).
8.Mordwa, S. (2009). Krzywa wrażeń dla ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-oeconomica, 10, 112–137.
9.Mozer, A. (2001). Język informacyjny wielkiego miasta na przykładzie centrum Warszawy. Studia Regionalne i Lokalne, 2–3 (6), 87–112.
10.Myga-Piątek, U. (2007). Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych. W: M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym (s. 101–110). Gdańsk, Warszawa: Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
11.Polska, A. (2011). Oceny estetyczne krajobrazu. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 1, 25–37.
12.Rabiej, S. (2014). Metody Heat oraz Hot Spot do reprezentacji zjawiska na mapach. Pobrane z: http://gisplay.pl/70-gis/4786-metody-heat-oraz-hot-spot-do-reprezentacji-zjawiska-na- -mapach.html (3.12.2015).
13.Wejchert, K. (1993). Przestrzeń wokół nas. Katowice: Fibak Noma Press.