Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 38 2022

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
3 (3-5) --- More
*

Wstęp


(Introduction)
2 (7-8) --- More
1.

Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego


(Challenges to t he local gove r n ment development ma nagement model)
18 (9-26) Jarosław Górski, Tomasz Potkański, Ryszard Grobelny More
2.

Nowe regulacje prawne strategicznego planowania rozwoju lokalnego i ponadlokalnego


(New legal regulations for strategic local and supralocal development planning)
8 (27-34) Łukasz Strutyński More
3.

Integracja planowania przestrzennego z planowaniem społeczno-gospodarczym na poziomie lokalnym w kontekście zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


(Integration of spatial planning with socio- economic planning at the local level in the context of amendments to the Spatial Planning and Development Act)
11 (35-45) Joanna Ćwiklińska-Ziomek More
4.

Integracja systemu zarządzania rozwojem lokalnym na poziomie gminy


(Integration of local development management system at the municipal level)
12 (47-58) Janusz Szewczuk More
5.

Monitor Rozwoju Lokalnego jako wielofunkcyjne narzędzie analizy stanu rozwoju samorządu i partnerstw samorządowych


(Local Development Monitor as a multifunctional tool for analysis of the state of local government development and local government partnerships)
12 (59-70) Grzegorz Godziek, Andrzej Sobczyk More
6.

Badania społeczne w praktyce samorządowej


(Social research in local government practice)
11 (71-81) Grzegorz Kaczmarek, Iwona Borkowska More
7.

Badania opinii, planów i postawy młodzieży zrealizowane na użytek polityki i praktyki samorządowej


(Research into young people’s opinions, plans and attitudes for local government policy and practice)
17 (83-99) Grzegorz Kaczmarek, Iwona Borkowska More
8.

Znaczenie technik graficznej wizualizacji danych diagnostycznych w dokumentach planistycznych jednostek samorządu terytorialnego


(The importance of techniques of graphic visualisation of diagnostic data in planning documents of local government units)
17 (101-117) Lucyna Maury, Piotr Górka More
9.

Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu jako element diagnozy w procesie budowania strategii ponadlokalnej


(Analysis of the spatial development conditions of the county area as an element of the diagnosis in the process of building a supra-local strategy)
15 (119-133) Marek Karzyński, Marcin Turzyński, Grzegorz Roman More
10.

Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym


(Strategic development planning based on the integrated approach)
8 (135-142) Jarosław Komża, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, Wojciech Kłosowski More
11.

Włączanie mieszkańców w proces planowania strategicznego


(Integration of local development management system at the municipall evel)
11 (143-153) Barbara Łączna, Wiesława Kwiatkowska More
12.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru powiatu jako element strategii ponadlokalnej


(Model of functional and spatial structure of the county area as an element of supra-local strategy)
17 (155-171) Marek Karzyński, Marcin Turzyński, Grzegorz Roman More
13.

Rola i technika wstępnej oceny wykonalności przedsięwzięć rozwojowych


(The role and technique of pre-feasibility study of development projects)
14 (173-186) Grzegorz Kamiński More
14.

Analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych jednostki samorządu terytorialnego


(Financial analysis of development projects of t he local government unit)
11 (187-197) Daniel Budzeń More
15.

Rola i założenia systemu instytucjonalnego we wdrażaniu strategii rozwoju


(The role and a ssumptions of institutional system in implementing development strategy)
10 (199-208) Jarosław Komża, Justyna Wieczorkiewicz-Molendo More
16.

Rola monitorowania oraz ewaluacji planów, programów i strategii we wzmacnianiu zdolności zarządzania rozwojem polskich jednostek samorządu terytorialnego


(The role of monitoring and evaluation of plans, programmes and strategies in strengthening development management ability of Polish local government units)
7 (209-215) Katarzyna Śpiewok More
17.

Zastosowanie narzędzi OECD i ZMP do metodycznej samooceny stopnia rozwoju instytucjonalnego JST oraz partnerstw samorządowych


(Application of OECD and Polish Cities Association tools for methodical self-assessment of the degree of institutional development of local government units and local government partnerships)
10 (217-226) Katarzyna Śpiewok, Łukasz Dąbrówka, Krzysztof Jaszczołt More