Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.28-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 28 2016
Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020

Autorzy: Beata Meyer

Aleksander Panasiuk
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (215-226)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

An important instrument of local government activities are European funds, which through the Regional Operational Programmes impact on particular areas of social and economic life in the region. Specific areas of support in successive EU financial perspectives are the tourism economy and the natural environment and the protection of its resources. The aim of this paper is to present a range of EU funding tourism economy in the next two perspectives financing of the European Union in 2007–2013 and 2014– 2020. In the period 2007-2013 tourism economy received strong financial support, especially in the area of the activities carried out by local government units. In the 2014– 2020 funding activities for the purposes of tourism is heavily restricted. An important area of support in the case of measures related to protected areas (natural and valuable). Objectives for the development of tourism economy can be implemented using the funding planned for the activities related to the protection of the natural environment and the effective exploitation of its resources. The content development is therefore due to a significant change in policy to support the development of tourism, with funding directly dedicated (2007–2013) for the actions financed indirectly, including by means on the natural environment. Translated by Beata Meyer
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buczak T., Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa 2014. Gaworecki W.W., Turystyka, Warszawa 2003. Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wrocław 2001. Kurek W. (red.), Turystyka, Warszawa 2007. Meyer B. (red.), Obsługa ruchu turystycznego, Warszawa 2006. Nowakowska A., Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, „Folia Eeconomica Cracoviensia” 1988, vol. XXI. Page S.J., Connell J., Tourism a modern synthesis, London 2006. Panasiuk (red.), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Warszawa 2014. Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, Warszawa 2008. Panasiuk A., Rola informacji turystycznej w kształtowaniu potencjału turystycznego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53. 2010. Panasiuk A., Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Warszawa 2014. Panasiuk A., Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, Ekonomia i Środowisko, nr 3(54), 2015. Piekarzewska O., Turystyka w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Kraków 2014. Sikora J., Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Wielkopolsce, w: M. Jalinik (red.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok 2010. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.), (DzU 2006, nr 227 poz. 1658). Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (DzU nr 92, poz. 880, z późn. zm.) Żegleń P., Zarządzanie turystka na obszarach przyrodniczo cennych województwa podkarpackiego, w: M. Jalinik (red.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok 2010. www.funduszeeuropejskie.gov.pl, A. Panasiuk (red.), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Warszawa 2014, s. 118–121, (dostęp 9–11.07.2013).