Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.36-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 36 2018
LUKA KOMPETENCYJNA WŚRÓD KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW W DOBIE GOSPODARKI 4.0

Autorzy: Katarzyna Warcholak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Katarzyna Dąbrowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: luka kompetencyjna kompetencje zarządzanie Przemysł 4.0 zarządzanie projektami
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (87-98)
Klasyfikacja JEL: M54 O15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem tego artykułu jest próba przedstawienia kluczowych kompetencji oraz luk kompetencyjnych u kandydatów na kierowników projektów w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Temat ten od kilku lat budzi duże zainteresowanie wśród naukowców, ale przede wszystkim pracodawców oraz przyszłych pracowników. W tekście rozwinięto zagadnienia dotyczące kompetencji, luki kompetencyjnej oraz zarys idei Przemysłu 4.0. Zainteresowanie przedsiębiorstw koncepcją Przemysłu 4.0, a co za tym idzie – robotyzacją oraz automatyzacją procesów doprowadziło do kształtowania się nowych kompetencji. Na skutek szybkiego rozwoju oraz wzrostu innowacji pojawił się ich niedobór na rynku pracy. Obserwowana rewolucja jest w pewnym sensie katalizatorem bardzo dużych zmian w branży przemysłowej. Tworzy ona ogromną szansę dla polskich przedsiębiorstw, które są w dobrej kondycji, o czym może świadczyć coraz większa liczba nowych projektów oraz rozbudowa istniejących zakładów. Opracowanie powstało na podstawie wnikliwej analizy literatury oraz badań. Wyniki wskazują, że na polskim rynku pracy występują luki kompetencyjne wśród kierowników projektów w obszarach miękkich oraz twardych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, G., (2003). Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
2.Baskiewicz, N., Ożóg, T. (2017). Eliminacja luk kompetencyjnych jako podstawa kształtowania zespołów w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.
3.Broniatowski, M. (2016). Cyfrowa Polska. Szansa na skok technologiczny do globalnej
4.pierwszej ligi gospodarczej. Warszawa: McKinsey & Company, Forbes.
5.Czakon, W., Klimas, P. (2017). Odczuwalna luka kompetencyjna potencjalnych przedsiębiorców
6.z sektora ICT. Studium porównawcze. W: J. Harasim (red.), Nauki o zarządzaniu:
7.dokonania, trendy, wyzwania. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Dvir, D., Sadeh, A., Malach-Pines, A. (2006). Projects and Project Managers: The Relationship
9.between Project Managers’ Personality, Project Types, and Project Success. Project
10.Management Journal, 37 (5), 36–38.
11.Dziekoński, K. (2016). Kompetencje kierowników innowacyjnych projektów budowlanych w Polsce. W: E. Stroińska, J. Trippner-Hrabi (red.), Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją (s. 83–97). Łódź, Warszawa: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
12.Dziekoński, K., Jurczuk, A. (2013). Kompetencje osobowościowe lidera projektu. Społeczne problemy zarządzania projektami. W: T. Listwan (red.), Społeczne problemy zarządzania projektami. Część I (s. 37–51). Łódź: Wyd. Społecznej Akademii Nauk.
13.Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
14.Gracel, J., Makowiec, M. (2017). Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej– przemysłu 4.0. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 4, 105–129.
15.Gracel, J., Stoch, M., Biegańska, A. (2017). Inżynierowie przemysłu 4.0 (nie)gotowi do zmian?. Kraków: Astor Whitepaper.
16.Hajkuś, J. (2015). W jakie technologie inwestują firmy produkcyjne? Kraków: Astor.
17.Hamel, G. (2012). Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation. Harvard Business
18.Review, May–June, 2–15.
19.Hays Poland (2018). Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy.
20.Heron, J. (2004). The Complete Facilitator’s Handbook. London: Kogan Page Ltd.
21.IFR International Federation of Robotics (2015), World Robotics 2015 (report).
22.Kiełtyka, L. (2016). Rola menedżera we współczesnych organizacjach. Przegląd Organizacji, 8, 4–10.
23.Lichtarski, J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Warszawa: PWE.
24.Müller, R., Turner, R. (2010). Leadership Competency Profiles of Successful Project Managers. International Journal of Project Management, 28 (5), 437–448.
25.Musioł-Urbańczyk, A. (2010). Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej.
26.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
27.Schaschl, E. (1995). As austriackiego managmentu. Zarządzanie na Świecie, 10.
28.Skurzyńska-Sikora, U. (2011). Doskonalenie kompetencji organizacji we współpracy z profesjonalnym doradcą. Organizacja i Zarządzanie, 3 (15), 19–32.
29.Spencer, L.M., Spencer, S.M. (1993). Competence at Work. New York: Wiley.
30.Udo, N., Koppensteiner, S. (2004). What Are the Core Competencies of a Successful Project
31.Manager? PMI Global Congress 2004-Europe. Proceedings, Project Management Institute. Pobrane z: www.marketplace.pmi.org (20.08.2018).
32.Walkowiak, R. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność. Toruń: TNOiK.