Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016
Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce
(The New Face of Tax Optimization in Poland)

Authors: Jolanta Iwin-Garzyńska
Keywords: taxes Tax Code clause against tax evasion
Year of publication:2016
Page range:11 (97-107)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the study is to present the essence of tax optimization with regard to proposals for changes in the Tax Code relating to the clause against tax evasion. Design/methodology/approach – The following research methods were used in the study of the sources, documents, court orders and the method of deduction and induction. Findings – The study stresses that the proposed amendments to the Tax Code, the introductory clause against tax evasion constitute the new face of tax optimization in Poland. Originality/value – Original present idea clause against tax evasion as the new face of tax optimization in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Graham, J.R. (2003). Taxes and Corporate finance: A Review. Duke University, The Review of Financial Studies, 16, 4, 1075–1129.
2.Ladziński, A. (2008). Prawne granice optymalizacji podatkowej. Przegląd Podatkowy, 6, 20.
3.Miller, M.H. (1977). Debt and Taxes. Journal of Finance, 32, 261–275.
4.Miller, M.H. (1988). The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. Journal of Economic Perspectives, 1, 4, 99–120.
5.Modigliani, F., Miller, M.H. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, 261–297.
6.Modigliani, F., Miller, M.H. (1963). Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction. American Economic Review, 53, 433–443.
7.Nykiel W., Zalasiński, A. (red.). (2014). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych: Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Radwański, Z. (2000). Glosa do wyroku NSA z 11.11.1999 r., OZ Białystok SA/Bk 289/99. OSP, nr 9, poz. 135a.
9.Radzikowski, K. (2010). Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych. Przegląd Podatkowy, 6, 10.
10.Sierpińska, M., Niedbała, B. (2003). Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
11.Sobieska, I. (2012). Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Warszawa: Lex, Wolters Kluwer.
12.Winiarski, K. (2015). Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a obejście i nadużycie praw podatkowego. Przegląd Prawa Publicznego, 12, 103–113.
13.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck,.
14.Wyrzykowska, A. (2006). Optymalizacja – legalnym wyborem podatnika? Fiskus, 8, 135.
15.Ustawa z 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.
16.Wyrok NSA z 10.07.1996, sygn. SA/Ka 1244/95, „Monitor Podatkowy” 1997, nr 8, s. 239–243.
17.Wyrok NSA z 31.01.2002, sygn. I S.A./Gd771/01, „Doradztwo Podatkowe” 2003, nr 2, s. 64–67.
18.Wyrok NSA z 15.01.2016, sygn. akt II FSK 3162/13.
19.Wyrok Sądu Najwyższego z 3.09.1998, sygn. I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 38.
20.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.05.2004, sygn. K 4/03, Dz.U. nr 122, poz. 1288.
21.Wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2004, sygn. III SA/Wa 1195/05, LEX nr 181010.
22.Zalecenia Komisji Europejskiej z 6.12.2012 w sprawie agresywnego planowania podatkowego. Dz.Urz. UE L338 z 12.12.2012.