Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-45
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Instytucjonalno-prawne przesłanki personalnej, funkcjonalnej i finansowej niezależności Narodowego Banku Polskiego

Autorzy: Grażyna Ancyparowicz
Narodowy Bank Polski - Rada Polityki Pieniężnej
Słowa kluczowe: stawka WIBOR rynek międzybankowy inflacja bazowa cel inflacyjny Rada Polityki Pieniężnej Narodowy Bank Polski stawka Polonia
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (557-574)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Traktat z Maastricht, ustanawiając unię gospodarczą i walutową, nałożył na kraje-sygnatariuszy tej umowy obowiązek wdrożenia standardów, zasad oraz instrumentów umożliwiających wprowadzenie wspólnej waluty (euro) i przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy. Jednym ze wstępnych warunków członkostwa w Unii Europejskiej była niezależność narodowych banków centralnych oraz włączenie tych banków do Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych etapów reform systemu bankowego, w wyniku której Polska spełniła kryterium konwergencji prawnej, przekształcając monobank, jakim był NBP w okresie realnego socjalizmu, w autonomiczną instytucję, spełniającą wszelkie warunki pełnego uczestnictwa w ESBC.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agencja S&P obniża rating Polski – z powodów politycznych. Kurs złotówki spada (2016). wPoltyce.pl. Pobrane z: http://wpolityce.pl/gospodarka/278326-agencja-sp-obniza-rating-polski-z-powodow-politycznych-kurszlotowki-spada.
2.Aleksandrowicz, P., Fandrejewska-Tomczyk, A. (2016). Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987– 2004 we wspomnieniach jej twórców. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
3.Ancyparowicz, G. (2015). Od neoliberalizmu do neokolonializmu, Ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce, Sopot: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Berecki.
4.Dmochowski, J. (1923). Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J.L. Decjusza Traktat o biciu monety. Warszawa–Kraków–Lublin–Łódź–Poznań–Wilno–Zakopane.
5.Doliwa-Klepacki, Z.M. (1999). Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo 69.
6.Domański, R., Zajączkowska, S. O wpływie restrykcyjnej polityki monetarnej na potencjał badawczo-rozwojowy kraju. Przypadek degradacji Polski na przełomie XX i XXI wieku. Pobrane z: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/strona-archiwalna/Docs/stopa_proc_i_br.pdf.
7.http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1417826/11_kryteria.pdf.
8.http://www.sgipw.wlkp.pl/wp-content/uploads/2014/11/tue-skonsolidowany.pdf
9.https://ssl- kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim85_9.pdf.
10.Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
12.Małkiewicz, A. (2010). Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13.Mączyńska E., Sadowski S. (red.) (2008). W poszukiwaniu ładu gospodarczego. Warszawa: PTE.
14.Myślak, E. (2013). Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15.Pietrak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (2003). System finansowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Polański, Z. (2004). Przemiana i ciągłość: refleksje o polskiej polityce pieniężnej w okresie piętnastolecia transformacji ustrojowej. Bank i Kredyt, 2. Dodatek: Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z.
17.Protokół w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Dz.U. C 191 z 29.07.1992.
18.Przybyciński, T. Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Pobrane z: https://ssl- kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim85_9.pdf.
19.Przybylska-Kapuścińska, W. (2009). Dwudziestolecie polityki pieniężnej NBP. Wpływ Transformacji i integracji gospodarczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 71 (2).
20.Przybylska-Kapuścińska, W. (2007). O transformacji przez inflację do integracji. Warszawa–Kraków–Łódź: Oficyna a Wolters Kluwer business.
21.Rothbard, M.N. Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Vol. I. Pobrane z: http://mises.pl/blog/2011/02/02/rothbard-richard-cantillon-ojciec-wspolczesnej-ekonomii.
22.Sobczak, J.B. (2001). Wizje ładu gospodarczego. Studium socjologiczne współczesnych polskich przemian społeczno-gospodarczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
23.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.U. 2004.90.864/2.
24.Traktat o Unii Europejskiej. Tekst Skonsolidowany Uwzględniający Zmiany Wprowadzone Traktatem z Nicei.
25.Ustawa z 27 lipca 2002 Prawo dewizowe. Dz.U. 2012, poz. 826 z późn. zm.
26.Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 140, poz. 939.
27.Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 20, poz. 121.
28.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. nr 140, poz. 938.
29.Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz zmianie niektórych ustaw. Dz.U. nr 18, poz. 82 z późn. zm.
30.Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim. Dz.U. nr 4, poz. 22.
31.Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe. Dz.U. nr 4, poz. 21.
32.Żyżyński, J. (2016). Pieniądz i spójność procesów ekonomicznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46 (02).