Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-51
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Potencjał społeczno-gospodarczy makroregionów Polski. Case study: makroregion północny, północno-zachodni i południowo-zachodni

Autorzy: Iwona Koza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Słowa kluczowe: rozwój regionalny potencjał społeczno-gospodarczy kapitał ludzki
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (635-645)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kapitał ludzki jest rozumiany jako zasób wiedzy, umiejętności, zdolności, doświadczenia zawodowego i zawarty jest w społeczeństwie. Jest on jednocześnie czynnikiem konkurencyjności i satysfakcji, jest determinantem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Warto więc oceniać go przy pomocy czynników wzrostu gospodarczego oraz poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego. W niniejszej publikacji wykorzystano pięć najbardziej wartościowych wskaźników odnoszących się do potencjału społeczno-gospodarczego makroregionów Polski. W efekcie prowadzonych analiz okazało się, że trendy rozwojowe charakterystyk odnoszące się do polskich regionów w ostatnich kilkunastu latach były analogiczne do regionów Unii Europejskiej. Jeśli zaś chodzi o zestawienie rezultatów dla wszystkich regionów europejskich pod względem wartości, zarówno średniej arytmetycznej, jak i geometrycznej, w badanym okresie i dla wszystkich wskaźników, polskie regiony plasowały się w drugim kwartylu. Polska okazała się krajem dobrze rozwijającym się.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bardhan, P., Mookherjee, D. (2006). Decentralization and local governance in developing countries. Cambridge: The MIT Press.
2.Bell, D.A. (2009). Employment in the age of robots. Robotica, 1 (2).
3.Buchta, K. i in. (2016). Kompetencje absolwenta uczelni wyższej jako element kapitału ludzkiego. Marketing i Rynek, 3.
4.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Pobrane z: https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf (7.11.2016).
5.Eurostat. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat (2.10.2016).
6.Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., Zioło, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
7.Forlicz, S. (2008). Metody ilościowe w ekonomii. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
8.Gieorgica, J.P. (2015). Polska na obrzeżach Unii Europejskiej. W pogoni za Zachodem. W: J. Solarz, K. Lisowski (red.), Ryzyko w społeczeństwie i gospodarce. Biografie finansowe. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
9.Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
10.Grzegorek, P. (2015). Badanie dobrobytu społecznego na podstawie wskaźników opartych na PKB. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16 (3), cz. 2.
11.Hoover, K.D. (2011). Understanding Gross Domestic Product. Cambridge University Press.
12.International Review of the Red Cross (2010). Human Resources, 30 (1).
13.Jasiński, A. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
14.Kosztowniak, A. (2015). Relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy czynnikami produkcji a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1992–2012 z uwzględnieniem roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (945).
15.Koza, I. (2013). Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce. Niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w dniu 26.09.2013.
16.Kuciński, K. (2009). Geografia ekonomiczna. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
17.Layard, R. (2010). Preventing long-term unemployment: an economic analysis. W: D.J. Snower (red.), Unemployment Policy. London: University of London.
18.Lengyel, I. (2002). The Pyramid Model. Acta Oeconomica, 54.
19.Łopatka, A. (2015). Analiza wpływu poziomu wykształcenia na poziom bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 10.
20.Mączyńska, E. (2015). Potencjał rozwojowy Polski w kontekście hipotezy o nowej sekularnej stagnacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73.
21.Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Warszawa: C.H. Beck.
22.Orstavik, R.E. i in. (2014). Sex Differences in Genetic and Environmental Influences on Educational Attainment and Income. Twin Research and Human Genetics, 17 (6).
23.Rączaszek, A. (2010). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 95.
24.Sierpińska, M., Jachna, T. (1997). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
25.Stalończyk, I. (2014). Edukacja formalna i pozaformalna w procesie kształtowania wiedzy. Zeszyt naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego, 37.
26.Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Warszawa: C.H. Beck.
27.Tkach, A., Pliszka, T. (2014). Sytuacja demograficzna Polski implikacją dla zintegrowanego rozwoju. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1).
28.Zeliaś, A. (2000). Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
29.Zioło, M. (2011). Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. W: A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Warszawa: C.H. Beck.