Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-54
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w rolnictwie – wybrane problemy. Perspektywa międzynarodowa i Polski

Autorzy: Michał Soliwoda
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Joanna Pawłowska-Tyszko
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB

Aleksander Gorzelak
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Słowa kluczowe: ryzyko katastroficzne zarządzanie ryzykiem finanse rolnictwa finanse publiczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (669-681)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest uwypuklenie wybranych problemów (przede wszystkim finansowych i organizacyjnych) dotyczących zarządzania ryzykiem katastroficznym w rolnictwie. Cele szczegółowe obejmują; 1) próbę usystematyzowania aparatu teoretycznego dotyczącego zarządzania ryzykiem katastroficznym w rolnictwie; 2) dokonanie przeglądu rozwiązań w tym zakresie funkcjonujących w wybranych państw rozwiniętych (OECD), ze szczególnym uwzględnieniem instrumentarium zarządzania ryzykiem katastroficznym w Polsce. Zwrócono także uwagę na ewolucję prawa unijnego (w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) i krajowego odnoszącego się do tego typu ryzyka. Metodologia badania – Wykorzystano metodę studiów literaturowych, metodę dokumentacyjną, metodę komparatystyczną (przegląd rozwiązań instrumentów zarządzania ryzykiem katastroficznym). Źródłem danych są statystyki OECD i system FADN (Farm Accountancy Data Network) – europejski system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych gromadzący dane ekonomiczne i finansowe towarowych gospodarstw rolniczych. Wynik – Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w sektorze rolnym wymaga uwzględnienia podejścia interdyscyplinarnego. Niezbędna jest równowaga między wykorzystaniem instrumentów ex ante i ex post, biorąc pod uwagę, że stopień interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym może spadać, a coraz istotniejszą kwestią jest zrównoważenie finansów publicznych. Oryginalność/wartość – Opracowanie wnosi wartość dodaną do dyskusji na temat kształtowania instrumentów zarządzania ryzykiem katastroficznym w sektorze rolnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antón, J., Kimura, S. (2011). Risk Management in Agriculture in Spain. OECD Food. Agriculture and Fisheries Papers, 43.
2.Antón, J., Kimura, S., Martini, R. (2011). Risk Management in Agriculture in Canada. OECD Food. Agriculture and Fisheries Papers, 40.
3.Bac, M. (2011). Ryzyko katastroficzne jako przedmiot regulacji w ustawodawstwie polskim. W: W. Sułkowska (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne (s. 11–25). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
4.CAP Reform.eu (2017). Pobrane z: http://capreform.eu/?s=risk+management&submit.x=0&submit.y=0 (14.01. 2017).
5.Conforti, P., Angelucci, F. (2010). FAO and disaster risk management for agriculture in developing countries. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Workshop on Risk Management in Agriculture.
6.Doluschitz, R., Morath, C., Pape, J. (2011). Agrarmanagement – Grundwissen Bachelor. Stutgart: Verlag Eugen Ulmer.
7.Garrido, A., Bielza, M. (2008). Evaluating EU risk management instruments: policy lessons and prospects for the future. W: M.P.M. Meuwissen, M.A.P.M. Van Asseldonk, R.B.M. Huirne (red.), Income stabilisation in European agriculture. Design and economic impact of risk management tools. Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
8.Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Anderson, J.R., Lien, G. (2004). Coping with Risk in Agriculture. Wallingford: CABI Publishing.
9.Inamura, M., Rushton, J., Antón, J. (2015). Risk Management of Outbreaks of Livestock Diseases. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 91.
10.Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (2009). Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – doświadczenia polskie i wskazania unijne. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2, 127–142.
11.Kimura, S., Antón, J. (2011). Risk Management in Agriculture in Australia. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 39.
12.Klimkowski, C. (2002). Ubezpieczenia od ryzyk katastroficznych w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2–3 (289–290), 47–63.
13.Kopaliński, W. (2017). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych pierwsze wydanie w Internecie. Pobrane z: http://www.slownik-online.pl/kopalinski/005D79747AA4E208C12565E7004F940D.php.
14.Kulawik, J., Soliwoda, M., Góral, J. (2014). How to Deal with Catastrophic Risk in Agriculture? W: I. Zentkova (red.), International Scientific Days 2014 Improving Performance of Agricultural and the Economy: Challenges for Management and Policy, May 21–23. High Tatras, Slovak Republic, Slovak University of Agriculture in Nitra. Pobrane z: http://spu.fem.uniag.sk/fem/mvd2014/proceedings/tableofcontents.html (10.01.2016).
15.Kunreuther, H., Heal, G. (2012). Managing catastrophic risk. NBER Working Paper, 18136, June.
16.Mahul, O. (2012). Disaster Risk Financing & Insurance in the Disaster Risk Management Framework. Disaster Risk Financing & Insurance Concept Note. World Bank.
17.Melyukhina, O. (2011). Risk Management in Agriculture in The Netherlands. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, 41.
18.Meuwissen, M.P.M., Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M., Dijkhuizen, A.A. (2001). Sharing risks in agriculture, principles and empirical results. Netherlands Journal of Agricultural Science, 49, 343–356.
19.Meuwissen, M.P.M., Van Asseldonk, M.A.P.M., Huirne, R.B.M., (2003). Alternative risk financing instruments for swine epidemics. Agricultural Systems, 75, 305–322.
20.OECD (2003). Total Support Estimate (TSE). Glossary of Statistical Terms. Pobrane z: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2722.
21.Ogurtsov, V.A., Van Asseldonk, M.P.A.M, Huirne, R.B.M. (2008). Assessing and modelling catastrophic risk perceptions and attitudes in agriculture: a review. NJAS – Wageningen Journal of Life Sciences, 56 (1–2), October, 39–58.
22.Pajewska-Kwaśny, R., Tomaszewska, I. (2013). Prawno-ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych. Zarządzanie i Finanse, 11 (2/5), 185–196.
23.Pawłowska-Tyszko, J. (red.) (2015). Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu podatkowego i ubezpieczeniowego polskiego rolnictwa. Raport PW nr 5. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
24.Słownik Języka Polskiego (2017). Pobrano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/katastrofa;2563179.html (14.01.2017).
25.Soliwoda, M. (2014). Obligacje katastroficzne jako finansowy instrument zarządzania ryzykiem – perspektywy wykorzystania w sektorze rolnym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 65–83.