Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin

Autorzy: Stefan Babiarz
Słowa kluczowe: załącznik do ustawy podatek od nieruchomości mikroinstalacja elektrownia wiatrowa elementy techniczne części budowlane i niebudowlane elektrowni wiatrowej budowla
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (111-128)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie prawnej dopuszczalności opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych od 1 stycznia 2017 roku, jako budowli, przy przyjęciu, że podstawę opodatkowania stanowią zarówno części budowlane (fundament i wieża) oraz niebudowlane elementy techniczne elektrowni. Równorzędnym celem artykułu jest przyjęcie poglądu, że uregulowania zawarte w przepisach ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych to przepisy prawa budowlanego, a przez to przepisy prawa podatkowego. Celem równorzędnym jest też wykazanie, że powyższe uregulowania są zgodne z art. 32 ust. 1, art. 118 ust. 1 i 2 oraz art. 119 ust. 2 Konstytucji RP. Celem ubocznym artykułu jest zaś wykazanie skutków finansowych przyjętego unormowania dla przedsiębiorców eksploatujących elektrownie wiatrowe oraz skutków podatkowych dla finansów gmin, na terenie których te elektrownie się znajdują. Metodologia badawcza – W artykule wykorzystano jako metodę badawczą analizę prawniczą tekstów aktów prawnych, to jest ustaw: o instytucjach w zakresie elektrowni wiatrowych; Prawo budowlane; o podatkach i opłatach lokalnych; o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; o odnawialnych źródłach energii; a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane. Wynik – Przeprowadzona analiza pozwoliła na wniosek, że budowla elektrowni wiatrowej podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości (od 1 stycznia 2017 roku), od jej wartości obliczonej od części budowlanych i niebudowlanych tych elektrowni. Wykazano też, że uregulowania te są zgodne z przepisami Konstytucji, a także wykazano niekorzystny wpływ uregulowań podatkowych na wyniki finansowe podatników i gmin.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Babiarz, S. (2017). Należy pilnie przygotować nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Dziennik Gazeta Prawna, 17.03.2017.
2.Bałaban, A. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Przegląd Sejmowy, 5.
3.Banasik, B. (2011). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Podatkowy, 12.
4.Bielski, P. (2003). W: Bąkowski, T., Bielski, P., Kaszubowski, K., Kokoszczyński, M., Stelina, J., Warylewski, J.K., Wierszczyński, G. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do § 29 rozporządzenia. Warszawa: Lex/el.
5.Borysiewicz, K., Syp, S. (2016). W: Opinia prawna w przedmiocie zgodności projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z prawem europejskim. Warszawa: Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp. k. (PSEN).
6.Brzeziński, B. (2008). Podstawy wykładni prawa podatkowego. Gdańsk.
7.Brzeziński, B., Morawski, W. (2012). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1.
8.Brzeziński, B., Nita, A. (2013). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 1.
9.Dowgier, R. (2016). Nowe zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządu, 9.
10.Etel, L. (2017). Co ma kocioł do wiatraka. Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządu, 1.
11.Gorgol, A. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Przegląd Sejmowy, 5.
12.Hanusz, A. (1998). Zasada autonomii woli stosunków cywilnoprawnych w świetle prawa podatkowego. Państwo i Prawo, 12.
13.Hauser, R. (2011). Sprawy sądowe, którym najtrudniej. Rzeczpospolita. Prawo co Dnia, 28.06.2011.
14.Kosikowski, C. (2000). Glosa do wyroku z 9 listopada 1999 r., K 28/98. Państwo i Prawo, 2.
15.Koszowski, M. (2013). Autonomia prawa podatkowego. Przegląd Prawa Podatkowego, 11.
16.Mastalski, R. (2003). Autonomia prawa podatkowego a spójność i zupełność systemu prawa. Przegląd Podatkowy, 10.
17.Mastalski, R. (2012). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Przegląd Sejmowy, 2.
18.Mastalski, R. (2008). Stosowanie prawa podatkowego. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
19.Morawski, W. (2016). Zmiany w regulacji podatku od nieruchomości w 2016 r. – drobne remonty w skansenie. Przegląd Podatkowy, 11.
20.Radzikowski, K. (2013). Glosa do wyroku z 13 września 2011 r., P 33/10. Finanse Komunalne, 3.
21.Szymczak, M. (red.) (1978). Słownik języka polskiego, t. 1. Warszawa: PWN.
22.Szymczak, M. (red.) (1981). Słownik języka polskiego, t. 3. Warszawa: PWN.