Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016
Ocena wpływu zasad ujmowania umów leasingowych według MSSF 16 „Leasing” na sprawozdania finansowe wybranych spółek notowanych na GPW

Autorzy: Stanisław Hońko
Słowa kluczowe: MSSF 16 leasing analiza ujawnień w sprawozdaniach finansowych
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (41-51)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza możliwego wpływu uregulowań MSSF 16 „Leasing” na strukturę aktywów i pasywów na przykładzie sprawozdań finansowych wybranych emitentów papierów wartościowych, których akcje są notowane na GPW w Warszawie. Metodologia badania – w części wprowadzającej posłużono się metodą analizy piśmiennictwa, w szczególności najnowszych regulacji w zakresie leasingu. W części empirycznej zastosowano metodę badania dokumentów. Wynik – wynikiem badań na podstawie próby nielosowej emitentów papierów wartościowych notowanych na GPW jest stwierdzenie, że nowy model leasingu wprowadzony przez MSSF 16 nie będzie miał znaczącego wpływu na pozycje bilansu i rachunku zysków i strat. Oryginalność/wartość – MSSF 16 jest najnowszym standardem wydanym przez IASB, a analizy jego możliwych skutków w polskich warunkach nie były dotąd publikowane.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.IFRS Practice Statement: Application of Materiality to Financial Statements, Exposure Draft ED/2015/8. (2015).
2.London: IFRS Foundation.
3.IFRS 16 Leases, Basis for conclusions. (2016). London: IFRS Foundation.
4.IFRS 16 Leases, Effects Analysis. (2016). London: IFRS Foundation.
5.IFRS 16 Leases. (2016). London: IFRS Foundation.
6.Gos, W., Hońko, S., Kufel, T. (2007). Wpływ kryteriów kwalifikacji umów leasingowych na zawartość informacyjną
7.sprawozdań finansowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 40 (96).
8.Kuzior, A. (2015). Ku nowym zasadom rachunkowości leasingu. Perspektywa korzystającego. Zeszyty Naukowe
9.Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 123–130.
10.Lloyd, S. (2016). A New Lease of Life, Investor Perspectives. London: IFRS Foundation. Pobrane z: http://www.
11.ifrs.org/Alerts/Publication/Documents/2016/Investor-Perspectives_A-New-Lease-of-Life.pdf (22.02.2016).
12.MSR 17 Leasing. (2011). London: IFRS Foundation, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
13.www.ifrs.org (22.02.2016).
14.www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/IASB-shines-light-on-leases-by-bringing-them-onto-the-balance-sheet.aspx
15.(22.02.2016).