Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2016
Ocena kompetencji jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania pracy w przedsiębiorstwie budowlanym

Autorzy: Adam Górny

Małgorzata Sławińska

Włodzimierz Sobczak
Słowa kluczowe: kompetencje doskonalenie warunki pracy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (109-119)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest określenie wpływu kompetencji zatrudnionych na uzyskiwane bezpieczeństwo wykonywania pracy. Ocenę kompetencji odniesiono do specyfiki przedsiębiorstwa branży budowlanej. Metodologia badania – Badania przeprowadzono wykorzystując autorską metodę oceny bazującą na 32 kryteriach oceny kompetencji. Wykorzystując uzyskane wartości cząstkowe oceny wyznaczono wskaźnik kompetencji określający możliwość zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy lub konieczność podjęcia działań doskonalących. Wynik – Na podstawie uzyskanych wyników oceny uznano, że kompetencje pracownika są ważnym kryterium decydującym o możliwości jego zatrudnienia. Specyfikę rozważań odniesiono do przedsiębiorstw branży budowlanej. Oryginalność/Wartość – Zastosowana metodyka oceny pozwala opisać zgodność kompetencji zatrudnionego z kompetencjami wymaganymi, niezbędnymi do zatrudnienia pracownika na stanowisku pracy. Można ją wykorzystać również do wskazania działań doskonalących, zwiększających możliwości realizacji zadań budowlanych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach 2008–2011 ze szczególnym uwzględnieniem obszarów (rodzaje przedsiębiorstw, zasady, czynności, ulepszenia na stanowiskach pracy), w których wypadki przy pracy powodują największe straty ekonomiczne i społeczne oraz określenie rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych (2012). Warszawa–Poznań: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Koryński Sarpata sp. j.
2.Brilman, J. (2001). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
3.Brewtron, P., Millward, L. (2001). Organizational Research Methods. A Guide for Students and Researches. London: Sage Publications Ltd.
4.Cassico, W.F. (2000). Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations. Boston: PWS-Kent Publishing.
5.Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
6.Górny, A. (2013). The work environment in the structure of management system. Proceedings of the
7.International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH 2013 (217–220). Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka.
8.Górny, A. (2014). Application of quality shaping methods in the work environment improvement. A case of theoretical frames. Management Systems in Production Engineering, 3 (15), 106–111.
9.Górny, A. (2015). Man as Internal Customer for Working Environment Improvements. Procedia Manufacturing, 3, 4700–4707.
10.Górny, A., Sobczak, W. (2014). Informacja w kształtowaniu kompetencji zawodowych istotnych dla budowania jakości środowiska pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 61–71.
11.Kolman, R. (1992). Inżynieria jakości. Warszawa: PWE.
12.Oleksyn, T. (2006). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Kraków: Wolters Kluwer.
13.PN-ISO EN 9001:2015-10. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Warszawa: PKN.
14.PN-ISO EN 9004:2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. Warszawa: PKN.
15.Rakowska, A. (2007). Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
16.Rembiasz, M. (2007). Proces umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 49, 71–83.
17.Rembiasz, M. (2013). Rola strategii w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. W: S. Trzcieliński (red.), Chosen problems of management, Issues on present and the future (53–62).
18.Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology.
19.Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r. (2014). Warszawa: PIP.
20.Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. (2015). Warszawa: PIP.
21.Wypadki przy pracy w 2011 r. (2012). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
22.Wypadki przy pracy w 2012 r. (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
23.Wypadki przy pracy w 2013 r. (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
24.Wypadki przy pracy w 2014 r. (2015). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.