Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
Znaczenie członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego i funduszy własnych w polskich bankach spółdzielczych

Autorzy: Błażej Lepczyński
Uniwersytet Gdański

Eugeniusz Gostomski
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: bank spółdzielczy członkostwo fundusze
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (405-417)
Klasyfikacja JEL: G21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem badania była ocena roli członkostwa w kształtowaniu bezpieczeństwa finansowego ban-ków spółdzielczych w Polsce, a w szczególności ocena wpływu odpływu członków na poziom funduszy udziałowych i adekwatność kapitałową banków spółdzielczych. Metodologia badania – Podejście badawcze opierało się na studiach literaturowych, analizie porów-nawczej oraz na analizie wskaźników obrazujących zmiany w liczbie członków w bankowości spół-dzielczej, w kapitale udziałowym i w zakresie adekwatności kapitałowej. Wynik – W przeciwieństwie do tendencji europejskich, w polskiej bankowości spółdzielczej obserwuje się odpływ członków, co nie sprzyja długoterminowej stabilności finansowej banków spółdzielczych. Luka pomiędzy polską bankowością spółdzielczą a bankowością zachodnioeuropejską pod tym względem ulega pogłębieniu. Zmniejszanie się liczby członków negatywnie wpływa na poziom funduszy udziało-wych i ich udział w strukturze kapitałów. Banki spółdzielcze nie wykorzystują członkostwa ani do po-prawy swojej bazy kapitałowej, ani do zwiększenia sprzedaży produktów bankowych. Oryginalność/Wartość – Zrealizowane badanie poszerza wiedzę na temat związków między członko-stwem a bezpieczeństwem finansowym banków spółdzielczych. W części badawczej zaproponowano wielowymiarowe podejście do oceny bezpieczeństwa finansowego, uwzględniające ocenę wpływu zmian w funduszach udziałowych na adekwatność kapitałową, ocenę ryzyka koncentracji udziałów i ryzyka odpływu członków w sytuacji kryzysowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cipiur, J. (2013). Są banki, w których liczy się nie tylko zwrot z kapitału. Pobrano z: www.obserwatorfinansowy.pl.
2.Egarius, D., Roger, P. (2016). Being a member of a cooperative bank: ethical or financial decision? Finance Controle Strategie. Pobrano z: http://journals.openedition.org/fcs/1882.
3.Gniewek, J. (2016). Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio H, 3 (50), 39–48.
4.Groeneveld, H. (2015). Governance of European Cooperative Banks: Overview, Issues and Recommendations. Working Paper TIAS School for Business and Society.
5.Groeneveld, H. (2017). Snapshot of European Co-operative Banking 2017. TIAS School for Business and Society.
6.Golec, M. (2017). Baza członkowska jako atrybut społecznego wymiaru działalności banków spółdzielczych w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 478, 206–215.
7.Jones, D., Kalmi, P. (2014). Membership and Performance in Finnish Financial Cooperatives: A New View of Cooperatives? Review of Social Economy, 73, 283–309.
8.Jones D., Jussila I., Kalmi P. (2016). The Determinants of Membership Cooperative Banks: Common Bond versus Private Gain. Annals of Public and Cooperative Economics, 3 (87), 411–432.
9.Juszczyk S., Balina, R., Stola, E., Różyński, J. (2014). Fundusze udziałowe kluczowym narzędziem rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 485–497.
10.Katarzyński, R. (2015). Kapitały pilnie poszukiwane. BS.net.
11.KNF (2015). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
12.KNF (2013). Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz informacja o przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia CRR. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
13.KNF (2016). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartałach 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
14.KNF (2017a). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
15.KNF (2017b). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2017 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
16.KNF (2017c). Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2018 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
17.Nadaj, R. (2016). KNF już raz uratowała PBS w Ciechanowie. Kosztem udziałowców. Bankier.pl. Swacha, C. Wyzwania bankowości spółdzielczej wynikające z nowych regulacji nadzorczych i wdrażania IPS. Pobrano z: www.pte.pl/pliki/2/12/Cz_Swacha_Wyzwania_bankowosci_spoldzielczej.pdf.