Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-35
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2018 (91)
ENDOGENICZNY POTENCJAŁ REGIONÓW. CASE STUDY: POLSKA I JEJ WOJEWÓDZTWA

Autorzy: Iwona Koza
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Słowa kluczowe: innowacyjność kapitał intelektualny gospodarka oparta na wiedzy przedsiębiorczość zasoby ludzkie
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:9 (431-439)
Klasyfikacja JEL: E62 E65 G28 H70 H71 H72 H76
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – W niniejszym artykule przybliżone zostały zagadnienia endogenicznego potencjału regionów, w tym problematyka innowacyjności, kapitału intelektualnego, gospodarki opartej na wiedzy oraz przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi. Metoda badania – Zaprezentowane zostały wyniki badań wskaźnikowych odnoszące się do Polski przedstawionej na tle Wspólnoty Europejskiej. Szczególna uwaga została poświęcona kilku wybranym województwom naszego kraju. Wynik – Badane podmioty okazały się być skromnymi, lub co najwyżej umiarkowanymi innowatorami. Zauważyć się dały zapóźnienia w sferze infrastruktury, dostępności transportowej, czy zaawansowanych usług teleinformatycznych. Wyjątkową szansą dla województw i całego naszego kraju wydaje się być kapitał intelektualny, gotowość do mobilności i adaptacyjności oraz dynamizm szybko zdobywającego nowe umiejętności młodego pokolenia. Dobrą metodą gwarantującą kreatywność myślenia o przyszłości regionów, a jednocześnie porządkującą tworzenie ram koncepcyjnych polityki strategicznej regionu wydają się też studia foresightowe. Oryginalność/wartość – Niniejszy artykuł jest oryginalną publikacją. O jego wartości świadczy nowatorskie ujęcie problematyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong, M. (2010). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Broszkiewicz, R. (1997). Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
3.Bukowski, M., Szpor, A., Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
4.Conte, A. (2014). Efficiency of R&D spending at national and regional level. Komisja Europejska: Wspólne Centrum Badawcze.
5.Gaczek, W.M. (2013). Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów: aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
6.http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (30.10.2017).
7.http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl (30.10.2017).
8.http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl, (30.10.2017).
9.http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl_Annex_B (30.10.2017).
10.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0339 (06.11.2017).
11.http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5482/4/3/1/notatka_wstepne_szacunki_pkb_nts_2_2014.pdf (30.10.2017).
12.Kijek, T. (2016). Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa: akumulacja i wykorzystanie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
13.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. For a European
14.Industrial Renaissance / COM(2014). Pobrano z: http://eur--lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2014:014:TOC (7.11.2017).
15.Kortan, J. (1997). Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
16.Makieła, Z. (2013). Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Warszawa: C.H. Beck.
17.Nowakowska-Grunt, J., Miciuła, I. (2016). Wybrane aspekty zarządzania organizacją w XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Sophia.
18.Okoń-Horodyńska, E., Wisła, R. (2009). Kapitał intelektualny i jego ochrona. Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Pobrano z: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips /.../1.../pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf (10.11.2017).
19.Raport OECD z 2011 r. Productivity and growth accounting. Pobrano z: https://www.oecd.org/std/productivity--stats/2352458.pdf (1.11.2017).
20.Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. Pobrano z: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne/system-regionalnych-opracowan-analitycznych/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczejwojewodztwa/ (10.11.2017).
21.Regionalna tablica innowacyjności. Pobrano z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl (16.10.2017).
22.Siuta-Stolarska, B., Siuta-Brodzińska, M. (2011). Rola przedsiębiorczości w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe WSOWL, 4 (162). Pobrano z: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0024-0032 (16.10.2017).
23.Sopińska, A., Wachowiak, P. (2004). Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie. Pobrano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/51 (27.05.2016).
24.Sprawozdanie z 2013 r. na temat konkurencyjności Unii innowacji. SWD(2013) 505. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0339 (7.11.2017).
25.Szatkowski, K. (2016). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
26.Woźniak, M.G. (2011). Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.