Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.84/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2016
Samoocena kontroli zarządczej jako praktyczny element zarządzania jednostką samorządu terytorialnego

Autorzy: Monika Krajewska
Słowa kluczowe: kontrola zarządcza samoocena jednostki sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (103-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza samooceny jako jednego z narzędzi systemu kontroli zarządczej i jej praktyczne wykorzystanie w zarządzaniu JST. Metodologia badania – Przeprowadzono analizę samooceny zarówno z punku widzenia formalnych zasad jej funkcjonowania, jak i zagadnień merytorycznych. Omówione zostały obowiązujące regulacje prawne na poziomie przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego. Wykorzystano również wnioski z obserwacji oraz doświadczeń wdrażania kontroli zarządczej wynikające z pracy zawodowej autorki artykułu. Wynik – Sformułowane zostały postulaty pozwalające na efektywne i skuteczne wykorzystanie samooceny kontroli zarządczej w nowoczesnym modelu zarządzania JST. Oryginalność/wartość – Samoocena jest niezmiernie istotnym elementem zarządzania JST. Stanowi ona nierozerwalny element kontroli zarządczej, a tym samym nowoczesnego modelu działania jednostek sektora finansów publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Kieżun, W. (2005). O sprawną administrację publiczną. Ius et Lex, III (1). Pobrane z: http://www.witoldkiezun.com/docs/iusetlex_012005.htm; http://www.witoldkiezun.com/docs/iusetlex_012005-2.htm.
2.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z 16.12.2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
3.Komunikat nr 3 Ministra Finansów z 16.02.2011 w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
4.Komunikat nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 56.
5.Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
6.Ustawa 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.