Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Nieortodoksyjne podejścia w badaniach nad oddziaływaniem interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym

Autorzy: Grzegorz Konat
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Michał Soliwoda
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe: finanse rolnictwa interwencjonizm finansowy nurty nieortodoksyjne przegląd systematyczny metaanaliza text mining metodologia ekonomii
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (71-82)
Klasyfikacja JEL: B50 H20 Q14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest ustalenie – na podstawie analizy prac publikowanych w literaturze światowej – czy w badaniach z zakresu finansów rolnictwa w odniesieniu do interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym stosowane są podejścia nieortodoksyjne (rozumiane jako wszystkie możliwe do zidentyfikowania przejawy wykorzystywania założeń i/lub metod spoza szeroko rozumianego, ugruntowanego „głównego nurtu”). Metodologia badania – W badaniu wykorzystano metody przeglądu systematycznego (systematic review) i metaanalizy, obejmujące także elementy studiów literaturowych (desk research) oraz eksploracji tekstu (text mining). Na podstawie przyjętych przez autorów kryteriów, pozwalających zidentyfikować w dwóch wyszukiwarkach (bazach) prac naukowych (Scopus oraz Web of Science) artykuły dotyczące interwencjonizmu finansowego w sektorze rolnym, stworzono bazę danych zawierającą podstawowe informacje nt. wyselekcjonowanych artykułów (tytuł, streszczenie, słowa kluczowe). Następnie, w oparciu o opracowaną przez autorów listę słów kluczowych, ustalono liczbę (i odsetek w próbie) artykułów, które wykorzystują elementy (lub przynajmniej odwołują się do nich) możliwe do zaklasyfikowania jako przynależne nurtom nieortodoksyjnym. Wynik – Ustalono, że w wyselekcjonowanych badaniach z zakresu finansów rolnictwa nurty nieortodoksyjne są słabo reprezentowane, a jeśli w ogóle, to przez szeroko rozumiane podejście instytucjonalne bądź poprzez wykorzystanie nieortodoksyjnych metod badawczych. Oryginalność/wartość – Oryginalność artykułu polega na, z jednej strony, wykorzystaniu autorskiego podejścia do identyfikacji „nurtów nieortodoksyjnych” (odróżnianych przez autorów od ugruntowanego w literaturze pojęcia „heterodoksji” ekonomicznej), a z drugiej – na przeprowadzeniu analizy na słabo dotychczas pod tym względem zbadanym obszarze finansów rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania interwencjonizmu finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chang, H.J. (2015). Ekonomia. Instrukcja obsługi. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
2.Czyżewski, B. (2009). Evolution of Land Rent Theory and its Significance for the EU (s. 83–90). Conference proceedings: 10th International Scientific Conference on Economic Science for Rural Development. Jelgava: Latvia University of Agriculture.
3.De Benedictis, L., Di Maio, M. (2014). Schools of Thought and Economists’ Opinions on Economic Policy. Eastern Economic Journal, 3 (42), 1–19.
4.Di Maio, M. (2013). Are Mainstream and Heterodox Economists Different? An Empirical Analysis. American Journal of Economics and Sociology, 5 (72), 1315–1348.
5.Dow, S. (2007). Variety of Methodological Approach in Economics. Journal of Economic Surveys, 3 (21), 447–465.
6.Frey, B.S., Humbert, S., Schneider, F. (2010). What is Economics? Attitudes and Views of German Economists. Journal of Economic Methodology, 3 (17), 317–332.
7.Karpińska-Mizielińska, W., Kloc, K., Konat, G., Smuga, T. (2016). Szkoły myśli ekonomicznej we współczesnej ekonomii akademickiej w Polsce. W: Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami, red. G. Konat, T. Smuga (s. 507–530). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kata, R., Kusz, D. (2015). Barriers to the Implementation of Instruments Assisting Sustainable Development of Agriculture. Scientific Papers-Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 1 (15), 239–248.
9.Landreth, H., Colander, D. (2012). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Lavoie, M. (2009). Introduction to Post-Keynesian Economics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
11.Marr, A., Winkel, A., Asseldonk, M. van Lensink, R., Bulte, E. (2016). Adoption and Impact of Index-Insurance and Credit for Smallholder Farmers in Developing Countries: A Systematic Review. Agricultural Finance Review, 1 (76), 94–118.
12.Perlman, M. (2007). The History of Ideas and Economics. W: A Companion to the History of Economic Thought, red. W.J. Samuels, J.E. Biddle, J.B. (s. 634–654). Malden: Blackwell.
13.Screpanti, E., Zamagni, S. (2005). An Outline of the History of Economic Thought. Oxford: Oxford University Press.
14.Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Soliwoda, M. (2017). Are Investment Subsidies for Farms Still Unexplored? A Systematic Review. Agrarian Perspectives XXVI. Competitivenes of European Agriculture and Food Sector, Proceedings of the 26th International Scientific Conference (s. 362–368). Praque: Czech University of Life Sciences Prague.
16.Soliwoda, M., (2014). Finanse rolnictwa wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych – perspektywy rozwoju. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4 (341), 68–86.
17.Wilkin, J. (2004). Ewolucja ekonomii politycznej i jej miejsce we współczesnej myśli ekonomicznej. W: Czym jest ekonomia polityczna dzisiaj?, red. J. Wilkin (s. 7–32). Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW.