Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-34
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa banków

Autorzy: Grażyna Ancyparowicz
Narodowy Bank Polski - Rada Polityki Pieniężnej
Słowa kluczowe: restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja kryzys finansowy zarządzanie kryzysowe narzędzia restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (397-408)
Klasyfikacja JEL: G01 G21 G28 H12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Granicząca z hazardem pogoń za szybkim i wysokim zyskiem z inwestycji portfelowych uruchomiła samonapędzający się mechanizm potęgowania obrotów i transferów pieniądza, zagrażający stabilności globalnych rynków finansowych i kryzysem w realnej sferze gospodarki światowej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prac nad stworzeniem nowego systemu bezpieczeństwa instytucji pośrednictwa finansowego, a w szczególności banków. Metodologia badania – Zastosowano metodę analizy dokumentów międzynarodowych organów regulacyjnych (w tym BIS i EBC) dotyczących stworzenia nowego paradygmatu bezpieczeństwa instytucji pośrednictwa finansowego, a w szczególności banków uznawanych niegdyś za „zbyt duże, aby upaść”, a obecnie za „zbyt duże, aby je ratować”. Wynik – Omówiono kluczowe rozwiązania prawne mające zapewnić przejrzystość i bezpieczeństwo banków i innych instytucji finansowych. Oryginalność/wartość – Znajomość nowych międzynarodowych wymogów bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla krajowych instytucji finansowych, zwłaszcza dla banków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowski, M. (2014). CRD IV, CRR – instrumenty makroostrożnościowe. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
2.Claessens, S., Kose, M. A., Terrones, M.E. (2008). What Happens During Recessions, Crunches and Busts? IMF Working paper 08/274. Washington.
3.Claessens, S., Kose, M. A., Terrones, M.E. (2012). How do Business and Financial Cycles Interact. Journal of International Economics, 87.
4.Corrigan, G. (2006). Remarks at the Symposium on Risk Reduction in Payment and Settlement Systems. New York: Goldman Sachs and Co.
5.Cunliffe, J. (2016). Ending Too-big-to-fail: How Best to Deal with Failed Large Banks. European Economy. Banks regulation and the Real Sector, 2. Pobrano z: http://european-economy.eu/2016-2/ending-too-big-to-fail-howbest-to-deal-with-failed-large-banks (3.04.2018).
6.Dembinsky, P.H. (2012). Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu. Wrszawa: Studio Emka.
7.Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council Of 15 May 2014 Establishing a Framework for the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms and Amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No. 1093/2010 and (EU) No. 648/2012 of the European Parliament and of the Council. Opublikowano 12.06.2014 w Dz. Urz. UE Nr L 173/190.
8.Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, publ. H. R. 4173.
9.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).
10.EBA (2016) European Banking Authority. Risk Assessment of the European Banking System. December. London.
11.ESRB (2017). Final Report on the Use of Structural Macroprudential Instruments in the EU December 2017 by the IWG Expert Group on the Use of Structural Macroprudential Instruments in the EU. Pobrano z: http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report180227_finalreportmacroprudentialinstruments.en.pdf?f6d24e0eb-1de617c5759a1572df96dd0 (24.03.2018).
12.FSB (2011). Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions. Financial Stability Board, October.
13.FSB (2015). Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet. Financial Stability Board, November 2015. Pobrano z: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/TLAC-Principles-and-Term-Sheet-for-publication-final.pdf (28.02.2018).
14.FSB Report (2018) Global Legal Entity Identifier for Financial Markets. Pobrano z: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_120608.pdf (3.04.2018).
15.IMF (2011). Macroprudential Policy – An Organizing Framework. International Monetary Fund, March 2011. Pobrano z: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/031411.pdf (1.02.2018).
16.IMM (2006). World Economic Outlook. International Monetary Fund, September 2006. Pobrano z: http://www.imf.org/external /pubs/ft/weo/2006/02/pdf/weo0906.pdf (2.09.2014).
17.Keynes, J.M. (1956). Collected Writings. T. 24, Basingstocke.
18.NBP (2017). Programy skupu aktywów realizowane obecnie przez wybrane banki centralne. Materiał wewnętrzny RPP. Warszawa.
19.Philippon, T., Reshef, A. (2012). Wages and Human Capital in the US Finance Industry: 1909–2006. Quarterly Journal of Economics, 4 (127).
20.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
21.Rumelt, R. (2014). Real Estate Booms and Banking Busts: An International Perspective. University of Pennsylvania.
22.Shin, H.S. (2008). Reflections on Modern Bank Runs: A Case Study of Northern Rock. Princeton University.
23.Sumatra, G. (2005). Bad Management Theories Are Destroying Good Management Practices. Academy of Management Learning and Education, 1 (4).
24.Szpunar, P. (2012). Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym. Materiały i Studia NBP, 278.
25.Toporowski, J. (2005). Theories of Financial Disturbancies. Cheltenham–Northampton: Edward Elgar Publishing.
26.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. Dz.U. 2015, poz. 1513.