Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Wiarygodność ujawnianych informacji jako podstawa właściwej komunikacji z interesariuszami

Autorzy: Iwona Matuszyk
* mgr inż. Iwona Matuszyk, doktorantka, Doktorantka Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Słowa kluczowe: sprawozdawczość organizacji informacje niefinansowe wiarygodność informacji niefinansowych
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (105-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki weryfikacji informacji niefinansowych ujawnianych w sprawozdawczości organizacji (sprawozdaniu z działalności, raporcie rocznym, raporcie zintegrowanym itp.), z uwzględnieniem obecnych praktyk w zakresie weryfikacji in-formacji oraz propozycji własnych. Metodologia badania – W artykule wykorzystano metody badawcze tj. analizę literatury przedmiotu, analizę publikacji korporacyjnych oraz analizę porównawczą. Wynik – W opinii autora pełna weryfikacja danych niefinansowych publikowanych w sprawozdawczości organizacji nie jest możliwa ze względu na jej obszerność tematyczną. Wypracowane obecnie rozwiązania opierają się jedynie na stwierdzaniu spójności ujawnianych informacji ze sprawozdaniem finansowym oraz przepisami prawa (w przypadku sprawozdania z zarządu), lub stwierdzenia czy zakres publikowanych danych jest zbieżny z wytycznymi lub standardami tj. GRI G4 czy IIRC. Zdaniem autora należałoby określić katalog możliwych do weryfikacji wskaźników niefinansowych, które byłyby obligatoryjnie ujawniane przez przedsiębiorstwa. Oryginalność/Wartość – Problematyka wiarygodności informacji niefinansowych ujawnianych w spra-wozdawczości organizacji nabiera w ostatnich latach istotnego znaczenia, ze względu na zmiany oczeki-wań informacyjnych interesariuszy. Obecnie nie wypracowano w pełni uniwersalnej metody weryfikacji danych niefinansowych zawieranych w sprawozdawczości organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AICPA (1994). Improving Business Reporting – A Customer Focus. Pobrano z: https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/frc/accountingfinancialreporting/downloadabledocuments/jenkins-committee-report.pdf (7.04.2018).
2.Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479–491.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
4.IIRC (2013). The International <IR> Framework. Pobrano z: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (6.04.2018).
5.Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalność”. Załącznik do załącznika do uchwały nr 22/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 19 grudnia 2017 r.
6.Matuszyk, I. (2015). Raportowanie zintegrowane w komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 855. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (t. 2), 153–161.
7.Matuszyk, I., Rymkiewicz, B. (2018). Integrated Reporting as a Tool for Communicating with Stakeholders – Advantages and Disadvantages. E3S Web of Conferences 35, POL-VIET 2017. Pobrano z: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/10/e3sconf_polviet2018_06004.pdf (6.04.2018).
8.Rymkiewicz, B., Matuszyk, I. (2017). Integrated Reporting as Modern Tool of Communication with Stakeholders. W: Problemy nedropol’zovaniâ: meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh. 19–21 aprelâ 2017 g.: sbornik naučnyh trubov, red. V. L. Truško (s. 63–64). Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskij Gornyj Universitet.
9.Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Dz.U. 2017, poz. 1089 z późń. zm.
10.Ustawa z dnia 20 września 1994 r. o rachunkowości. T.j. Dz.U. 2018, poz. 395 z późń. zm.
11.Walińska, E. (2015). Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 151–165.
12.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Zuchewicz, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie finansowe jako instrument prezentacji gospodarczych i społecznych dokonań jednostki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 314, 247–256.
14.Zyznarska-Dworczak, B. (2015). Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (3), 191–204.
15.Zyznarska-Dworczak, B. (2016). Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 285, 218–227.