Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.92-36
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2018 (92)
Raporty zintegrowane w praktyce polskich banków wchodzących w skład indeksu WIG30

Autorzy: Alicja Smuła
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, gucwaa@uek.krakow.pl
Słowa kluczowe: raportowanie zintegrowanie IIRC banki WIG30 analiza treści
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (419-430)
Klasyfikacja JEL: A10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – W artykule poruszono problematykę sprawozdawczości siedmiu polskich banków z indeksu WIG30 (Alior Bank, BZWBK, ING Bank Śląski, mBank, Millennium bank, Bank Pekao SA i PKO Bank Polski) w zakresie raportowania zintegrowanego i jej zbieżności z wymogami IIRC. Celem artykułu jest sprawdzenie, czy banki WIG30 w praktyce stosują się do owych wytycznych i jaka jest jakoś prezentowanych przez nie informacji. Metodologia badania – W artykule jako metodę badawczą wykorzystano analizę treści (content analysis). Badanie przebiegało w trzech etapach: analiza rodzajów publikacji przygotowywanych przez banki, analiza zawartości informacyjnej raportów zintegrowanych (kluczowe elementy budowy raportów) oraz analiza porównawcza zidentyfikowanych raportów zintegrowanych z wytycznymi IIRC. Wynik – W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że raporty zintegrowane zostały opublikowane jedynie przez dwa spośród siedmiu badanych banków: ING Bank Śląski i Bank Millennium. Z kolei porównując strukturę zidentyfikowanych raportów zintegrowanych z wymaganiami IIRC należy stwierdzić, że zawartość informacyjna obu raportów odpowiada owym wytycznym, niemniej trudno jest ocenić jakość i wiarygodność informacji niefinansowych w nich prezentowanych, jak również budowa obu raportów nie jest jednolita i utrudnia odnalezienie szukanych danych. Wartość – Raportowanie zintegrowane w Polsce jest stosunkowo nowym zjawiskiem (w praktyce stosowane dopiero od 2013 r.). Z uwagi na małą próbę badawczą, trudno wysnuć ogólne wnioski dotyczące praktycznej przydatności publikowanych raportów zintegrowanych. Niemniej jednak, z uwagi na zbliżający się obowiązek publikacji raportów zintegrowanych przez spółki, należy monitorować rozwój tego zagadnienia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bek-Gaik, B. (2012). Koncepcja biznesowa sprawozdania finansowego w świetle regulacji IASB/FASB w: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka (s. 1–10). XIV międzynarodowa konferencja naukowa 22–23 listopada 2012, materiały konferencyjne. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.
2.Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479–491.
3.Bek-Gaik, B. (2017). Sprawozdawczość zintegrowana – przegląd badań. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 92 (148), 9–28.
4.Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda (s. 60–83). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
5.Bowman, E.H. Content Analysis of Annual Reports for Corporate Strategy and Risk. INFORMS. Pobrano z: http://www.jstor.org/stable/25060520 (4.04.2018).
6.Chersan, I.C. (2015). Study on Practices and Tendencies in Integrated Reporting. Audit Financiar, 13 (129), 91–101.
7.Dragu, I., Tudor-Tiron, A. (2013). New Corporate Reporting Trends, Analysis on the Evolution of Integrated Reporting. Annals of University of Oradea. Economic Science Series, 1 (22).
8.Dyczkowska, J. (2015). Raportowanie zintegrowane – obecne i przyszłe kierunki badań oraz oczekiwane korzyści w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, red. B. Micherda (s. 94–103). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
9.Jinga, G., Dumitru, M. (2015). The management accounting tools and the integrated reporting. SEA Prac-tical Application of Science, III, 1 (7), 45–48.
10.Eccles, R.G., Krzus, M. (2014). The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives, and Materiality. Wiley.
11.Eccles, R.G., Saltzman, D. (2011). Achieving Sustainability through Integrated Reporting. Stanford Social Innovation Review, 3 (9).
12.Eccles, R.G., Serafeim, G. (2014). Corporate and Imnntegrated Reporting: A Functional Perspective 2014. Pobrano z: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2388716 (11.04.2018).
13.Eccles, R.G., Krzus, M., Ribot, S. (2015). Model of Best Practice in Integrated Reporting 2015. Journal of Applied Corporate Finance, 2 (27).
14.Farrar, J. (2011). Integrated Reporting: Can It Solve the Sustainability Information Gap? September. Pobrano z: http://www.zdnet.com/article/integrated-reporting-can-it-solve-the-sustainability-information-gap/ (11.04.2018).
15.Frías-Aceituno, J., Rodríguez-Ariza, L., García-Sánchez, I.M. (2013). The cultural system and integrated reporting. International Business Review, 5 (22), 828–838.
16.Global Reporting Initiative. Pobrano z: https://www.globalreporting.org.
17.Hąbek, P., Wolniak, R. (2013). Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw. W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, red. J. Brzóska, J. Pyka (s. 290–299). Katowice: TNOiK.
18.Hąbek, P., Wolniak, R. (2014). Sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce – ocena stanu obecnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 73, 225–238.
19.IIRC (2013). The International <IR> Framework. December. Pobrano z: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (19.12.2017).
20.Matuszak, Ł. (2014). Dylematy implementacji Międzynarodowych Ram Zintegrowanej Sprawozdawczości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, 344, 352–364.
21.Michalczuk, G., Mikulska, T. (2014). Sprawozdanie zintegrowane jako produkt finalny rachunkowości społecznej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 69, 197–207.
22.Pinho, C., Madaleno, M., Santos, H. (2013). The Usefulness of Financial Analysts’ Reports: A Content Analysis. International Journal of Management, June. Pobrano z: https://www.questia.com/library/journal/1P3-2994838291/the-usefulness-of-financial-analysts-reports-a-content (4.04.2018).
23.Radley Yeldar (2012). The Value of Extra-financial Disclosure. What Investors and Analysts Said, Accounting for Sustainability. Global Reporting Initiative, Radley Yeldar. Pobrano z: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/The-value-of-extra-financial-disclosure.pdf (11.04.2018).
24.Raport finansowy i społeczny Banku Millennium za rok 2016. Pobrano z: http://raportroczny.bankmillennium.pl/2016/pl/ (6.01.2018).
25.Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie zintegrowanego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
26.Sierra-Garcia, L., Zorio-Grima, A., Garcia-Benau, M.A. (2013). Stakeholder Engagement, Corporate Social Responsibility and Integrated Reporting: An Exploratory Study. Corporate Social Responsibility and Environmental
27.Management, 22, 286–304.
28.Steenkamp, N., Northcott, D. (2009). Content Analysis in Accounting Research: the Practical Challenges. Australian Accounting Review, December.
29.tb00332.x (4.04.2018).
30.The International Integrated Reporting Council. Pobrano z: https://integratedreporting.org.
31.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J. (2016). Sprawozdawczość finansowa i niefinansowa przedsiębiorstwa – w kierunku integracji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
32.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
33.Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2016. Pobrano z: https://www.raportroczny.ingbank.pl (6.01.2018).