Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2018 (93)
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (perspektywa konstytucyjnoprawna)

Autorzy: Łukasz Dubiński ORCID
Dr
Słowa kluczowe: klauzula antyabuzywna obejście prawa podatek
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (17-26)
Klasyfikacja JEL: K34 K00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza prawnej regulacji tzw. klauzuli antyabuzywnej z uwzględnieniem konstytucyjnych wymogów dotyczących konstruowania przepisów prawa podatkowego. Metodologia badania – Analiza piśmiennictwa i orzecznictwa, badanie dokumentów źródłowych. Wynik – Prawne ujęcie klauzuli antyabuzywnej pozostawia szeroki margines swobody organom skarbowych dla oceny prawnych skutków czynności podatników. Przyczyną tego stanu rzeczy i jednocześnie kluczową wadą przedstawionej regulacji prawnej jest oparcie jej konstrukcji o pojęcia niedookreślone, które zostały użyte nawet w przepisach mających charakter definicyjny. W konsekwencji, polska regulacja klauzuli antyabuzywnej pozostaje niewątpliwie w sprzeczności z art. 2 ustawy zasadniczej mówiącym o demokratycznym państwie prawnym. Oryginalność/wartość - Wartością artykułu jest zidentyfikowanie problemów, które mogą się pojawić w toku interpretacji przepisów określających zasady stosowania klauzuli antyabuzywnej. Ponadto, wykazano niezgodność analizowanych rozwiązań z konkretnymi wymogami konstytucyjnymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura:
2.Birk D. (2012), Steuerrecht, C.F. Müller.
3.Dauter, B. (2017), Komentarz do art. 119d, W: Ordynacja podatkowa. Komentarz,  S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek ., Warszawa: Wolters Kluwer Polska, Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/commentary/587744721/542161 (16.04.2018)
4.Etel, L (2018), .Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, System Informacji Prawnej LEX. Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/commentary/587760018/557458 (16.04.2018)
5.Guzek M., Stefaniak M. (2016), Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy,11, 22-27.
6.Iwin-Garzyńska J. (2016), Nowe oblicze optymalizacji podatkowej w Polsce, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia , 5(83), 97-107
7.Kaczmarek P. (2009), Spór wokół rozumienia obejścia prawa w kontekście dyskusji nad autonomią prawa podatkowego względem prawa cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji, LXXIX, 63-72.
8.Kondej M. (2016), Hipoteza normy klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, Praktyka Podatkowa 1, 1-17.
9.Kujawski G., Klauzula generalna unikania opodatkowania, Pobrane z: https://sip.lex.pl/#/monograph/369403581/335348 (16.04.2018).
10.Linn A. (2007), Missbrauchsverhinderungsnormen und Standortwahl Eine rechtsvergleichende und modelltheoretische Analyse des Einflusses von CFC-Regeln und Unterkapitalisierungsregeln, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag | GWV Fachverlage GmbH.
11.Maj I. (2011), Polityka organów podatkowych w zakresie obejścia prawa podatkowego, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Seria: Studia Finansowoprawne, 2, 113-122.
12.Mariański A., Żurawiński J. (2017), Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa, w tym w szczególności regulacje klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy, 11-15.
13.Morawski L. (2010), Zasady wykładni prawa, Toruń: Dom Organizatora.
14.Nagato T. (2017), A General Anti-Avoidance Rule (GAAR) and the Rule of Law in Japan,Policy Research Institute, Ministry of Finance, Japan, Public Policy Review, Vol.13, No.1, 35-70.
15.Opracowanie Biura Trybunału Konstytucyjnego. Współpraca w wyborze i przygotowaniu: Chojnacka I. (2015), Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa: Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa (w tekście jako Chojnacka).
16.Seiler M. (2016), GAARs and Judicial Anti-Avoidance in Germany, the UK and the EU, Lindeverlag,
17.Szczepański J. (2014), Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny,LXXVI, 1, 105-118
18.Tobor Z. (2013), W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
19.Wróblewska I. (2010), Zasada państwa prawnego w orzecznictwie trybunału konstytucyjnego RP, Toruń: Dom Organizatora.
20.Zieniewicz M. (2015) Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania – ewolucja instytucji i współczesne tendencje w Polsce. W: Aktualne i wybrane problemy z zakresu bankowości, podatków i rachunkowości, A. Ćwiąkała-Małys, E. Rutkowska-Tomaszewska (red.), 165-184.
21.Orzecznictwo:
22.Wyrok NSA z dnia 29 maja 2002 r., sygn. III SA 2602/00.
23.Wyrok NSA z dnia 23 października 2017r., sygn. II GSK 40/16.
24.Wyrok TK z 2 marca 1993 r., sygn. K. 9/92.
25.Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. K 4/03
26.Akty prawne:
27.Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483, (w tekście KonstRp)
28.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz.U. z 2018 r. Poz. 800), (w tekście o.p.)
29.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. Poz. 459) (w tekścieKC)