Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Dochód całkowity jako kategoria rachunkowości - artykuł dyskusyjny

Autorzy: Lucyna Poniatowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Małgorzata Rówińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: dochód przychód wynik całościowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (61-70)
Klasyfikacja JEL: M41 M48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zwrócenie uwagi na nieodpowiednie definiowanie pojęć, wykorzystywanych w rachunkowości do opisywania wyniku działalności jednostek gospodarczych sporządzających sprawozdanie według regulacji MSSF, jak również elementów kształtujących ten wynik. Metodologia badania – Krytyczna analiza regulacji rachunkowości (w szczególności regulacji MSSF) uzupełniona o analizę literatury, metoda dedukcji i syntezy oraz studium przypadku. Oryginalność/Wartość – Wskazanie propozycji rozwiązań w zakresie struktury sprawozdania z całkowitych dochodów, w którym prezentowane będą jednoznacznie brzmiąco elementy kształtujące całościowy wynik, co przyczyni się do poprawy jakości tego elementu sprawozdania. .

Pliki opcjonalne

05_poniatowska.l-rowinska.m_rysunek_1_koncepcje_pomiaru_w_rachunkowosci.docx Pobierz
05_poniatowska.l-rowinska.m_rysunek_2_istota_wyniku_calkowitego.docx Pobierz
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bareja K. (2011). Wpływ zasad wyceny aktywów na wynik finansowy. W: Pracownicy Katedry Rachunkowości (red.), Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania (s.37-54). Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
2.Bek- Gaik B. (2013). Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku. Wydawnic-two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódż.
3.Gad J. (2014). Prezentacja składników wyniku całościowego w kapitale własnym – praktyka sprawozdawcza spółek giełdowych w Polsce i w Niemczech. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 66.
4.Gierusz J, Gawrońska J. (2012), Ewolucja pojęcia wyniku finansowego a pomiar jego jakości. Zeszyty Teore-tyczne Rachunkowości, tom 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 29-46.
5.Grabiński K. (2013). Wycena księgowa a wybór koncepcji wyniku finansowego. W: B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości (s.87-98). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
6.Mechelli A., Cimini R. (2014). Is comprehensive income value relevant and does location matter? A European study. Accounting in Europe, 11 (1), s. 59-87.
7.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Skw P, Warszawa 2016.
8.Poniatowska L. (2013). Pomiar i prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym. W: B. Micher-da, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości (s.182-192). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
9.Poniatowska L. (2013). Wpływ wyceny bilansowej na definiowanie i pomiar wyniku finansowego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy SGH w Warszawie, s.113-130.
10.Rówińska M. (2013). Raportowanie całkowitego dochodu – zmiany w regulacjach MSR 1. W: . Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym (s. 143-148). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 314.
11.Szychta A. (2010). Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finanso-wym (s. 117-141). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 59 (115), SKwP, Warszawa, s. 117-141.
12.Szychta A. (2011). Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych. W: I. Sobańska, M. Turzyński (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu (s. 81-90). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Walińska E (2009), Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstw. W: T. Kiziukiewicz, (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych (s.335-348). Difin, Warszawa.