Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2018
Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Autorzy: Grzegorz Bucior
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Karolina Gościniak
Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości
Słowa kluczowe: zdarzenia po dacie bilansowej memoriał współmierność umorzenie udziałów w spółce
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (11-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie zakresu i sposobu ujmowania zdarzeń gospodarczych, które występują po dniu bilansowym a mają wpływ na wartości prezentowane w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Metodologia badania – Przegląd piśmiennictwa, zogniskowany wywiad grupowy, badanie dokumentów źródłowych. Wynik – Przedstawiony w artykule przykład sposobu ujęcia w bilansie spółki skutków procedury umorzenia jej udziałów w drodze zmniejszenia kapitału zakładowego za wynagrodzeniem wskazuje na potencjalne problemy z właściwą prezentacją zdarzeń związanych z tą procedurą w sytuacji gdy zdarzenia te występują po momencie bilansowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieniak J. (2017). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. C.H. Beck. Warszawa.
2.Bonham M. Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards H., Wilkinson - Riddle G., Wilson A. (2003) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, tom 9. Ernst & Young.
3.Gierusz J. Koleśnik K. (2018). Plan kont z komentarzem. ODDK. Sopot.
4.Gierusz M. (2017). Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 „Zasady (polityka) Rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów (MSR 8). w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce, praca zbiorowa pod redakcją J. Gierusza i M. Gierusza. ODDK. Sopot.
5.Głębocka M. (2016). Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 287.
6.Gos W. (2013). Polityka Rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle regulacji bilansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-czenia nr 61.
7.Hellin A., (2017). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. C.H. Beck. Warszawa.
8.Hołda A. (2013). MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej. C.H. Beck. Warszawa.
9.Hońko S., (2008). Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
10.Kidyba A., (2017). Kodeks spółek handlowych. Tom I. Wolters Kluwer. Warszawa.
11.Kiziukiewicz T. (2017). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Wolters Kluwer. Warszawa.
12.Kostyk-Siekierska K. (2015). Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świe-tle proponowanych i wprowadzonych zmian w KSR nr 7 w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388.
13.Kowalska E., Mentel-Wyrzychowska E., Siwkowska B., (2012), Umorzenie udziałów w spółce z o.o. Gazeta Podatkowa nr 89 (921).
14.Kumor I. (2016). Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie spra-wozdawcze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2(80), cz. 2.
15.Kużbińska M., (2018). Zdarzenia po dacie bilansu (cz.I). Gazeta Podatkowa nr 23.
16.Michalak M. (2017). Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych (MSR 1) w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce, J. Gierusza i M. Gierusza (red). ODDK. Sopot.
17.Mróz T., (2002). Przedmiot wkładu a funkcje kapitału zakładowego Przedmiot wkładu a funkcje kapitału zakładowego. Monitor Prawniczy nr 5.
18.Nowakowska A. (2011). Funkcja informacyjna kapitału zakładowego spółki z o.o. w świetle projektowanej nowelizacji. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 49.
19.kodeksu spółek handlowych
20.Piotrowska B. (2007). Zdarzenia po dacie bilansu. Doradca Podatnika 23-24.
21.Świderska G.K., Karwowski M. (2016). Zdarzenia warunkowe, zdarzenia po dniu bilansowym, błędy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany szacunków w: Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, praca zbiorowa pod redakcją G.K. Świderskiej i W. Więcława, Difin. Warszawa.
22.Tkacz – Wolny K. (2016). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako forma prezentacji informacji ekonomicznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 287.