Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.40-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 867 PZFiM nr 40
Budownictwo pasywne elementem modelu M ekorozwoju oraz filarem wizerunku Wrocławia i Dolnego Śląska
(Passive House Building as an Element of the M Eco-Development Model and the Pillar of Image of Wrocław and Lower Silesia)

Authors: Kornelia Kwiecińska
Politechnika Wrocławska

Łukasz Szałata
Politechnika Wrocławska

Kamil Wiśniewski
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku

Jerzy Zwoździak
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Keywords: green roofs passive building renewable energy sources sustainable development the regional brand M Model
Data publikacji całości:2015
Page range:16 (83-98)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The European Union Strategy 2020 requirements on increasing production of electricity, heat and cooling from renewable energy sources by 15%, as well as constant environment quality improvement are a big challenge, both for the City of Wroclaw and the Lower Silesia Region and for the whole Country. The authors present The City of Wrocław and Lower Silesia Region Sustainable Development "M" Model, which is a new concept including harmonized actions, aimed to reduce carbon dioxide emissions and increase investments in renewable energy sources (RES) and energy efficient / energy plus construction. Developing a multi-dimensional, dynamic Sustainable Development "M" Model is a complex process, characterized by an individual approach. Solutions presented in this paper, create an ecological image of the region, taking into account the principles of sustainable development of the city and regional challenges in the perspective of 2020.

Bibliography

1.Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren, Umweltbundesamt, Stand 02/2012AG – Energiebilanzen e.V., Auswertungstabellen zur Energiebilanz für die Bundesrepublik Deutschland 1990–2009, Stand 03/2011.
2.Feist W., Schlagowski G., Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk 2009.
3.Glaeser E., Motory postępu, „Scientific American. Świat Nauki” 2011, nr 10.
4.Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju – teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
5.Rosenzweig C., Klimat lokalny, klimat globalny, „Scientific American. Świat Nauki” 2011, nr 10.
6.Szałata Ł., Kwiecińska K., Zwoździak J., Model ekorozwoju Wrocławia i Dolnego Śląska w aspekcie odnawialnych źródeł energii i elementów budownictwa energooszczędnego, w: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska, red. A. Bać, J. Kasperski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013.
7.Zwoździak J., Szałata Ł., Analiza SWOT jako podstawowe narzędzie w zarządzaniu środowiskiem, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2011, t. 13.