Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Currently: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / ZN 866 PZFiM nr 39
Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych
(Relationships between Participants of the Food Supply Chain – Assessment of the State and Measures Undertaken to Reduce Unfair Trade Practices)

Authors: Urszula Kłosiewicz-Górecka
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Keywords: unfairness trade practices trade networks food supply chain business partners business relationships
Year of publication:2015
Page range:12 (205-216)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the paper is to assess relationships between business partners in the food supply chains as well as to identify and assess the measures undertaken in Poland and in the European Union in order to reduce unfair trade practices. The scope of the analysis covered the relationships taking place between enterprises of the food processing industry and network trade enterprises of Polish and foreign ownership and enterprises of food wholesale trade. The author identifies benefits for suppliers from cooperation with trade networks and unfair trade practices committed by networks and the measures undertaken to reduce them. The analysis covers the period from the mid-1990s to the beginning of 2015. The paper is prepared on the basis of the subject literature, inclusive of findings of the empirical research surveys carried out in Poland among trade and food processing industry representatives as well as results of the surveys conducted for the purposes of the European Parliament.
Download file

Article file

Bibliography

1.1st Annual report. The Supply Chain Initiative. Together for good trading practices, Bruksela 2015.
2.Andrzej Faliński, dyrektor POHiD: Decyzja TK zmienia klimat debaty handlu z dostawcami, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/decyzja-trybunalu-konstytucyjnego-zmienia-klimat-debaty-handlu-z-dostawcami,106910.html.
3.Handel wewnętrzny w Polsce 1989–2009, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
4.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów. Utworzenie Europejskiego Planu Działania na rzecz sektora detalicznego, Komisja Europejska, Bruksela 2013.
5.Polska 2001. Raport o stanie handlu wewnętrznego, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2001.
6.Śmigielska G., Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2007.
7.Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU z 1993, nr 47, poz. 211.
8.W temacie opłat półkowych nic się nie zmieniło, www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/w-temacie-oplat-polkowych-nic-sie-nie-zmienilo,107493.html.
9.Współpraca różnych grup przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i dużych przedsiębiorstw, red. U. Kłosiewicz-Górecka, opracowanie wykonane na zlecenie Polskiej Organizacji Handlu Dystrybucji, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
10.Zielona Księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami, Komisja Europejska PL, Bruksela 31.01.2013 r. COM (2013) 37 final.