Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Ocena wiedzy klientów na temat akredytacji na przykładzie placówki zdrowia

Autorzy: Joanna Wierzowiecka
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Daniel Orłowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: jakość usług akredytacja służba zdrowia
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (95-105)
Klasyfikacja JEL: I11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano pojęcie akredytacji, w tym akredytacji służby zdrowia, oraz odniesiono je do pojęcia certyfikacji. Ponadto przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z systemem akredytacji placówek służby zdrowia. Celem artykułu jest określenie stanu wiedzy klientów wybranej placówki służby zdrowia na temat akredytacji, w tym wdrożonej w tej placówce. W wyniku badań stwierdzono, że ogólna wiedza klientów na temat akredytacji jest na niskim poziomie, a akredytacja nie jest głównym czynnikiem decydującym o wyborze placówki służby zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Akredytacja szpitali (30.05.2016). Kraków: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Pobrano z: www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl/images/docs/akredytacja-szpitali.pdf.
2.Dudzik-Urbaniak, E., Kutaj-Wąsikowska, H.,, Kutryba, B., Piotrowski, M. (red.). (2009). Program Akredytacji Szpitali. Zestaw standardów akredytacyjnych. Kraków: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Pobrano z: http://przetargi.cmj.org.pl/zestaw_standardow_akredytacyjnych.pdf.
3.Dzięcioł, P. (2015). Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
4.Leowski, J., Miller, M. (2004). Miejsce i rola zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2, 14‒21.
5.PN-EN ISO/IEC 17000:2006 Ocena zgodności – Terminologia i zasady ogólne.
6.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Dz.Urz. UE L 218/30 z 13.8.2008.
7.Urbaniak, M. (2006). Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej. Warszawa: Difin.
8.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2002, nr 166, poz. 1360 z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 655).
9.Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Dz.Urz.MZ 2010, nr 9, poz. 59.