Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-17
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych

Autorzy: Katarzyna Szalonka
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Lucyna Witek
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: pokolenie Z promocja zdrowia prozdrowotny styl życia zachowania prozdrowotne zdrowie
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (189-196)
Klasyfikacja JEL: I12 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja prozdrowotnych oraz destrukcyjnych postaw i zachowań młodych konsumentów należących do pokolenia Z. Dla osiągnięcia celu zrealizowano badania pierwotne, przeprowadzone od 7 stycznia do 6 lutego 2016 roku na próbie 411 studentów 11 wrocławskich uczelni, za pomocą metody CAPI. Podmiotem badania byli studenci, będący przedstawicielami pokolenia Z. Z badań wynika, że zdrowie jest ważne dla młodych ludzi. Badani uważają, że prowadzą prozdrowotny styl życia, ale jednocześnie przyznają się, że sięgają po fast food, alkohol, a nawet substancje psychoaktywne. W ich zachowaniach można znaleźć wiele sprzeczności. Z jednej strony wykazują się cechami prozdrowotnego stylu życia, np. aktywnością fizyczną, a z drugiej wykazują zachowania autodestrukcyjne. Konieczne wydaje się prowadzenie edukacji zdrowotnej od wczesnego dzieciństwa i propagowanie prozdrowotnych zachowań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bochenek, A., Grabowiec, A. (2013). Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXII, 202‒213.
2.Buettner, D. (2016). Fiński cud, czyli jak urzędnik uzdrowił tysiące ludzi. Gazeta Wyborcza, 6 kwietnia.
3.Dybińska, E. (2014). Prozdrowotny styl życia oraz zainteresowania aktywnością ruchową w opiniach uczniów wybranych krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Zdrowie i Dobrostan, 2, 29‒54.
4.Generacja Z. Młodzi, otwarci, wychowani w dobrobycie, żyjący w świecie wirtualnym, skazani na kryzys (10.06.2016). Pobrano z: http://natemat.pl/55617,generacja-z-mlodzi-otwarci-wychowani-w-dobrobycie-zyjacy-w-swiecie-wirtualnym-skazani-na-kryzys.
5.Goetzke, B.I., Spiller, A. (2014). Health-improving lifestyles of organic and functional food consumers. British Food Journal, 116 (3), 510‒526.
6.Karski, J.B. (2003). Praktyka i teoria promocji zdrowia – wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
7.Karwat, I.D., Jędrych, M., Skawiński, D., Piecewicz, H., Sobieszczański, S.J., Żukow, W., Fronczek, M., Borzęcki, P. (2012). Health and disability – problems with defining, Part 1. Characteristics used in evaluation of the state of health. Journal of Health Sciences, 2 (5), 87‒100.
8.Kowalska, J.E. (2007). Postawy prozdrowotne studentów uczelni wychowania fizycznego w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, 3, 63‒71.
9.Lalonde, M. (1981). A new perspective on the health of Canadians. a working document. Canada: Minister of Supply and Services. Pobarno z: www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf.
10.Ponczek, D., Olszowy, I. (2012). Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy Higie-niczno-Epidemiologiczne, 93 (2), 260‒268.
11.Sahota, A. (2009). The global market for organic food and drink. W: H. Willer, L. Klicher (red.), World of organic agriculture – statistics and emerging trends 2009 (59‒64). Geneva: FiBL.
12.Skommer, J. (1997). Promocja zdrowia. W: J.T. Marcinkowski (red.), Podstawy higieny. Wrocław: Volumed.
13.Whitehead, M., Dahlgren, G. (2010). Pojęcia i zasady przeciwdziałania społecznym nierównościom w zdrowiu: Osiąganie poprawy stanu zdrowia. Część 1. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Zdrowia.
14.Wilk, T. (2003). Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
15.Witek, L., Szalonka, K. (2016). Wpływ zachowań nabywców na rozwój nowych kanałów dystrybucji „zdrowej” żywności, W: M. Sławińska (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania (s. 283‒294), Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
16.Wojtyniak, B., Goryński, P., Moskalewicz, B. (red.). (2012). Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego ‒ Państwowy Zakład Higieny. Pobrano z: www.pzh.gov.pl/stan-zdrowia-ludnosci/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-w-polsce/.