Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-39
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Wybrane aspekty zarządzania lojalnością klientów niepełnosprawnych ruchowo

Autorzy: Magdalena Maciaszczyk
Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: konsument niepełnosprawny lojalność satysfakcja zachowania rynkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (427-436)
Klasyfikacja JEL: D11 D12 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna rzeczywistość rynkowa wymusza poniekąd na przedsiębiorstwach budowanie długotrwałych i korzystnych relacji z klientami, pozytywnych nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale również ‒ a może przede wszystkim ‒ dla klienta. Pozyskanie lojalnego klienta nie odbywa się szybko i bez wysiłku, ale w perspektywie funkcjonowania w warunkach wysoce konkurencyjnych może okazać się kluczową determinantą sukcesu. Z tego też powodu niezwykle istotnym zagadnieniem staje się dogłębne poznanie czynników modelujących oczekiwania nabywcze klientów i determinujących podejmowane przez nich wybory. Szczególną uwagę należy poświęcić osobom niepełnosprawnym, które ze względu na doświadczane ograniczenia zdrowotne zbyt często czują się marginalizowane i pomijane w działaniach marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki badań niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców województwa lubelskiego dotyczące znaczenia odmiennych determinant kreowanej lojalności na różnych rynkach. Materiał badawczy stanowiło 156 kwestionariuszy ankiet.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aktywność ekonomiczna ludności Polski, III kwartał 2013 (2014). Warszawa: GUS.
2.Burgiel, A. (2007). Psychologiczne aspekty kształtowania lojalności i ich praktyczne konsekwencje. Handel wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec.
3.Bennett, R., Rundle-Thiele, S. (2002). A comparison of attitudinal loyalty measurement approaches. Journal of Brand Management, 9 (3), 193‒209.
4.Burnett, K. (2002). Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
5.Bylok, F. (2012). Budowa zaufania konsumenckiego jako czynnik determinujący sukces przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 95‒110.
6.Doyle, P. (2003). Marketing wartości. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
7.Dyrda, G. (2011). Determinanty lojalnościowych postaw klientów biur podróży. W: A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca (s. 55‒65). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
8.Kall, J. (2001). Silna marka: istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
9.Keller, K.L. (2011). Strategiczne zarządzanie marką. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
10.Kieżel, E. (2007). Lojalność w zachowaniach konsumentów. Handel wewnętrzny, numer specjalny, czerwiec.
11.Kotler, Ph., Keller, K. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
12.Liczmańska, K., Konarski, S. (2013). Determinanty lojalności konsumenckiej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. W: A. Wiśniewska (red.), Kształtowanie lojalności konsumenckiej (s. 17‒41). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
13.Kwil, M. (2011). Kreowanie lojalności donatorów. W: A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych (s. 48‒92). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
14.Larkowa, H. (1988). Postawy społeczne wobec osób z odchyleniami od normy. W: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.
15.Marszałek, L. (2007). Społeczny kontekst niepełnosprawności. Seminare. Poszukiwania naukowe, 24, 339‒353.
16.McAlister, L., Pessemier, E. (1982). Variety seeking behavior: an interdisciplinary review. Journal of Consumer Research, (9), 311–322.
17.Odin, Y., Odin, N., Valette-Florence, P. (2001). Conceptual and operational aspects of brand loyalty: an empirical investigation. Journal of Business Research, 53, 75–84.
18.Rura-Polley, T., Clegg, S.R. (1999). Managing collaborative quality: a challenging innovation. Creativity and Innovation Management, 8 (1), 37‒47.
19.Siemieniako, D. (2012). Model zarządzania lojalnością relacyjną opartą na zobowiązaniu w związkach usługowych. Marketing i Rynek, 5, 8‒14.
20.Skowron, S. (2010). Wpływ satysfakcji i lojalności klienta na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 594, Ekonomiczne Problemy Usług, 54, 377‒390.
21.Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014. Studia i analizy statystyczne (2015). Warszawa: GUS.
22.Urban, W., Siemieniako, D. (2012). Lojalność klientów: modele, motywacja i pomiar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Wierzbicka, B., Lechicka-Kostuch, M. (2016). Ochrona interesu klienta jako wartość dodana zarządzania bankiem, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Finanse i Prawo Finansowe, III (1). 137‒148.
24.Zupok, S. (2015). Zaufanie klienta jako kluczowy czynnik budowy wartości przedsiębiorstw handlu detalicznego typu DIY. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, XLII (3), 151‒162.