Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Zwyczaje komunikacyjne klientów i poszukiwanie nowoczesnych form promocji na rynku kultury

Autorzy: Wioletta Krawiec
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Kamila Szymańska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa narzędzia promocji teatr
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (171-181)
Klasyfikacja JEL: M00 M14 Z11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zidentyfikowanie oczekiwań klientów instytucji teatralnych wobec wykorzystywanych przez nie tradycyjnych i nowoczesnych form promocji, z uwzględnieniem nośnika przekazu i treści merytorycznej komunikatów. Podstawę empiryczną opracowania stanowią wyniki badań wstępnych przeprowadzonych w 2016 roku wśród klientów teatrów. Zaprezentowane w artykule rezultaty badań opracowano na próbie badawczej liczącej 496 jednostek w 16 placówkach kulturalnych w Polsce (w Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Rzeszowie). Wyniki te stanowią wyłącznie część prowadzonych badań w ramach projektu badawczego realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu na przełomie 2015 i 2016 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bajdak, A.(red.). (2013). Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 140.
2.Jaskuła, Ł. (26.01.2016). Zachowanie nabywców na rynku dóbr i usług kultury [Kultura się liczy!]. Pobrano z: http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/317211-zachowanie-nabywcow-na-rynku-dobr-i-uslug-kultury-kultura-sie-liczy/ (21.03.2016).
3.Kukołowicz, T. (red.). (2015). Statystyka kultury w Polsce i Europie. Aktualne zagadnienia. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
4.Kultura i sztuka, Działalność sceniczna i wystawiennicza. Teatry (14.11.2015). Bank Danych Lokalnych, GUS. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/tablica (15.04.2016).
5.Laberscheck, M. (7.07.2011). Nowe trendy w promocji polskich teatrów. Pobrano z: http://nck.pl/blog-kultura-sie-liczy/316782-nowe-trendy-w-promocji-polskich-teatrow/ (21.03.2016).
6.Pawlicka, K. (2014). Innowacje rozwiązania organizacyjne w zarządzaniu działalnością teatrów w Polsce po roku 1989. W: J. Łodziana-Grabowska, J.W. Wiktor (red.), Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury. Projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań (s. 47‒58). Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
7.Płoski, P. (2009). Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989‒2009. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8.Rydel, M. (red.). (2001). Komunikacja marketingowa. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
9.Sobocińska, M. (2008). Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury. Warszawa: PWE.
10.Wiktor, J.W. (2016). Komunikacja marketingowa. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Wróblewski, Ł. (2012). Strategie marketingowe w instytucjach kultury. Warszawa: PWE.