Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-37
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 4 (45) 2016
Wizerunek kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym

Autorzy: Beata Zatwarnicka-Madura
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: informacja przekaz medialny marketing media wizerunek kobiet
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (413-421)
Klasyfikacja JEL: J16 L82 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Analiza wizerunku kobiet i mężczyzn w przekazach medialnych skłania do wniosku, że współczesny świat jest zdominowany przez mężczyzn, a fakt bycia kobietą lub mężczyzną implikuje zestaw odpowiednich zachowań oraz obowiązków. Jednak zwraca się uwagę, że obraz kobiet w przekazie jest zmienny w czasie i dostosowuje się do rzeczywistości społeczno-politycznej i ekonomicznej. Celem artykułu jest zidentyfikowanie wizerunku kobiet w przekazach medialnych o charakterze informacyjnym i odpowiedź na pytanie, jaki może być wpływ wizerunku kobiet w mediach na ich aktywność społeczno-ekonomiczną. W artykule posłużono się wybranymi publikacjami krajowymi i zagranicznymi, w tym raportami i sprawozdaniami oraz analizą treści wybranych środków komunikacji masowej. Z analiz wynika, że obraz kobiet we współczesnych mediach jest zróżnicowany i wielopłaszczyznowy oraz może mieć duży wpływ na aktywność społeczno-ekonomiczną kobiet.

Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogucka, M. (2006). Gorsza płeć. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
2.Borgmann, A. (2000). Holding on to reality: The Nature of Information at the Turn of the Millennium. Chicago: University of Chicago Press.
3.Brannon, L. (2002). Psychologia rodzaju. Gdańsk: GWP.
4.Dyskryminacja kobiet w serwisach informacyjnych? KRRiT chce walczyć ze stereotypami w mediach (8.04.2015). Pobrano z : www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1415818,Dyskryminacja-kobiet-w-serwisach-informacyjnych-KRRiT-chce-walczyc-ze-stereotypami-w-mediach.
5.Garlicki, J. (2015). Raport całościowy z badania: Różnorodność treści informacyjnych w Polsce z perspektywy użytkownika. Opracowanie dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Warszawa: Zespół Centrum Badań Marketingowych Indicator.
6.Jakie cechy powinien mieć ekspert idealny? (2016). Badanie ISM „Czy ekspert ma płeć” przeprowadzone przez Instytut Stosunków Międzynarodowych w 2014. Pobrano z: www.headlines.pl/pl/blog/w/jakie-cechy-powinien-miec-ekspert-idealny.
7.Kijewska, B. (2009). Kobieta w przekazie telewizyjnym. Zeszyty Prasoznawcze, 3/4, 45‒53. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/263090027_Kobieta_w_przekazie_telewizyjnym.
8.Kozłowska, A. (2012). O aktywności społeczno-ekonomicznej kobiet w czasopiśmie „Twój Styl”. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, 3 (11), 113‒135.
9.KRRiT (2016). Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku. Pobrano z: www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/spr-info-krrit-2015/sprawozdanie--krrit-z-dzialalnosci-w-2015-r..pdf.
10.Kwiatkowska, A., Nowakowska, A. (2006). Mężczyzna polski. Psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
11.Lisowska-Magdziarz, M. (2008). Media powszednie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
12.Macdonald, M. (1995). Representing women: Myths of femininity in the popular media. London: E. Arnold.
13.Malinowska, E. (2008). O równości i społecznych nierównościach płci w tygodnikach „Wprost” i „Polityka”. W: E. Malinowska (red.), Stereotypy a rzeczywistość na przykładzie wybranych kategorii społecznych. Łódź: Oficyna Wydawnicza Tercja.
14.Marody, M. (red.). (2000). Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości. Warszawa: Media Watch. Pobrano z: www.mediaawareness.ca/eng/issues/stats/issgen.htm.
15.Pankowska, D. (2005). Wychowanie a role płciowe. Gdańsk: GWP.
16.Różnorodność jest medialna (2015). KRRiT. Pobrano z: www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,1919,roznorodnosc-jest-medialna.html.
17.Siemieńska, R. (red.). (1997). Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
18.Twardowska, A., Olczyk, E. (2003). Kobiety w mediach (2015). Pobrano z: http://temida.free.ngo.pl/rapmedia.htm.
19.Wiśniewska, P. (2014). Wizerunek kobiety w mediach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.
20.Wojciszke, B. (2006). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.