Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.43-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 2 (43) 2016
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce

Autorzy: Arkadiusz Borowiec
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
Słowa kluczowe: mikroprzedsiębiorstwa metodyka myślenia sieciowego zielone zamówienia publiczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (11-22)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule, wykorzystując wyniki badań własnych oraz metodykę myślenia sieciowego autorstwa P. Gomeza, G. Probsta oraz H. Ulricha, podjęto próbę wyodrębnienia oraz diagnozy kluczowych czynników wpływających na dostęp mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce. W celu prawidłowej ich identyfikacji w artykule przyjęto punkt widzenia mikroprzedsiębiorcy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowiec, A. (2013). Zamówienia publiczne jako instrument kreowania popytu na innowacje. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
2.Carley, M., Spapens, P. (2000). Dzielenie się światem. Białystok–Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
3.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2004). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
4.Klimarczyk, G., Masadyński, M., Wyrwicka, M. (2009). Zastosowanie analizy myślenia sieciowego do kierowania zmianą w firmie montażowej. Logistyka, 2.
5.Komunikat KE (2008). Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska. COM 400.
6.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. (2008). Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska. Bruksela: KOM 400.
7.Ulrich, H., Probs,t G.J.B. (1990). Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. Ein Brevier für Führungskräfte. Bern–Stuttgart: Verlag Paul Haupt.
8.Krawcewicz M. (2015). Po co nam zielone zamówienia publiczne. Pobrane z: http://www.brief.pl/artykul,1167,po_co_nam_zielone_zamowienia_publiczne.html (24.11.2015).